Accés als estudis

Requisits per accedir als estudis

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal haver complert els 18 anys (o complir-los l’any natural en què s’inicia la formació).

Al curs Educació secundària per a les persones adultes , també hi poden accedir les persones que tenen 16 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació si es troben en alguna d’aquestes situacions, que s’haurà d’acreditar.

 • tenir un contracte laboral que impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari,
 • trobar-se en procés d’ obtenir un permís de treball,
 • ser esportista d’alt rendiment,
 • cursar o haver cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial (PQPI),
 • participar al programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, “Joves per l’ocupació”.

 

Documentació

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’aplica el criteri de prioritat; el compliment d’aquest criteri s’ha d’acreditar amb la documentació corresponent (el barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions). En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar els criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic del número de desempat.

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar l’original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del pais d’origen).

Si el sol·licitant és menor d’edat, també cal presentar:

 • Persones amb contracte laboral: document que acrediti la seva d’afiliació a la Seguretat Social (si no tenen obligació d’estar afiliats, el certificat del familiar titular de l’empresa i la declaració dels tutors legals).
 • Persones en procés d’obtenció d’un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.
 • Esportistes d’alt rendiment que comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l’Esport.
 • Persones que cursen o han cursat un PQPI (Programa de qualificació professional inicial) o un PFI (Programa de formació i inserció): certificació que l’han cursat o l’estan cursant.
 • Persones que participen al programa “Joves per l’ocupació“: document acreditatiu expedit per l’entitat on han desenvolupat el programa.
 • Persones menors d’edat
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.