Llengua catalana

Descripció

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana i s’imparteixen en tres nivells:

  • Llengua catalana nivell 1 (3 h/setmana), que correspon al nivell A1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).
  • Llengua catalana nivell 2 (4 h/setmana), que correspon al nivell A2 del MECR.
  • Llengua catalana nivell 3 (4 h/setmana), que correspon al nivell B1 del MECR.

Continguts

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana. Vegeu el currículum d’aquests estudis.

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Tràmits

Per cursar aquests estudis cal formalitzar la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament. Aquest estudi és gratuït.