Competència digital COMPETIC

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.

El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Equivalència

Els certificats dels cursos de Competència Digital (COMPETIC) impartits en els centres o aules de formació de persones adultes depenents del Departament d’Educació es consideren equivalents als certificats d’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC), d’acord amb la correspondència següent:

a) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.

b) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.

c) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC, en relació amb les competències que hi consten com a aptes, que han de ser dues com a mínim.

 

➡   El COMPETIC al portal de la “Tria Educativa”

 

➡  Vídeo: Què és COMPETIC i quins cursos de COMPETIC hi ha?