Llengua anglesa

L’ensenyament d’anglès està distribuït en tres nivells i es regulen per la Resolució de  10 maig de 2013, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, a llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, i a les llengües estrangeres, d’aplicació als centres de formació d’adults que depenen del Departament d’Educació.

Aquests ensenyaments permeten iniciar el procés d’aprenentatge en llengua estrangera i tenen com a finalitat, en un primer nivell, formar parlants que siguin capaços de comunicar-se en situacions quotidianes i familiars senzilles, encaminades a satisfer les primeres necessitats. En els nivells següents, 2 i 3, l’objectiu és formar parlants que siguin capaços de comunicar-se en situacions habituals que exigeixen un intercanvi d’informació, comprendre i utilitzar expressions sobre temes i assumptes relacionats amb necessitats immediates i accedir al coneixement en un entorn multilingüe i multicultural.

El nivell 1 (105 hores) correspon al nivell d’usuari bàsic A1, d’acord amb els nivells comuns de referència del Marc europeu comú de referència per al les llengües (MECR).

Els nivells 2 i 3 (140 hores) corresponen al nivell d’usuari bàsic A2.1 i al nivell d’usuari bàsic A2.2 d’acord amb els nivells comuns de referència del MECR. En finalitzar cadascun dels nivells d’aprenentatge, l’alumne ha d’haver assolit els objectius que s’estableixen en el currículum corresponent. Els continguts són acumulatius i, per tant, els continguts del primer nivell s’amplien en el segon nivell, i així successivament.

Els alumnes de nivell 3 han de fer una prova de nivell bàsic (A2 del MECR) abans de finalitzar el curs per mostrar el grau d’assoliment de la competència lingüística.

Ela alumnes que acreditin nivell 3 d’anglès i mostrin interès a seguir la seva formació poden accedir directament al tercer curs en una escola oficial d’idiomes (EOI)