Competència digital COMPETIC

Competència digital COMPETIC

Equivalències Competic:

Competic 1 = ACTIC Bàsic
Competic 2 = ACTIC Mitjà
Competic 3 = Certificat ACTIC Avançat

INFORMÀTICA INICIAL

 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Navegació, cerca i informació en el món digital.

COMPETIC 1

Recull les tres competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC-Bàsic). No recollides a la formació COMPETIC INICIAL:

 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Cultura, participació i civisme digital.

COMPETIC 2

Recull les vuit competències del nivell mitjà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Mitjà):

 • Cultura, participació i civisme digital.
 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.

COMPETIC 3

Recull les cinc competències del nivell avançat de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Avançat), de els quals aquest curs al centre en treballem la C4, C6 i C8.

 • Tractament de la informació escrita (C4).
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. (No la oferta el nostre Centre)
 • Tractament de la informació numèrica (C6).
 • Tractament de les dades. (No la oferta el nostre Centre)
 • Presentació de continguts (C8).

  Normativa

 • Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació als centres i aules de formació de persones adultes, que depenen del Departament d’Ensenyament.
 • Resolució ENS/924/2014, de 23 d’abril, per la qual s’estableix el procediment d’avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l’educació d’adults (DOGC núm. 6614, de 2.5.2014)
 • Ordre ENS/290/2013, de 12 de novembre, per la qual s’estableix l’equivalència entre els certificats de competència digital (COMPETIC) de l’educació d’adults i els certificats de l’acreditació de Competic.
 • COMPETIC Competències Bàsiques en TIC per a l’FPA.