Normes i funcionament del centre

COMPROMISOS

L’alumne i el centre educatiu ens comprometem a :

 1. Reconèixer l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que al professorat en el marc escolar, especialment pel que fa a les qüestions acadèmiques acadèmiques i de convivència, li correspon.

D’una manera específica el centre es compromet a:

 1. Facilitar un entorn educatiu de qualitat per al desenvolupament acadèmic i el creixement personal de cada alumne/a.

 • Oferint uns continguts i una metodologia d’ensenyament que procuri estimular el progrés de l’alumne/a vers l’obtenció dels millors resultats acadèmics, d’acord amb les seves capacitats, mitjançant el treball personalitzat i l’avaluació continuada.

 • Procurant una adequada orientació personal i acadèmica al llarg de l’escolaritat en el centre, a través de la figura del/de la tutor/a.

 • Fent activitats educadores que contribueixin a la convivència amb la resta de grups de l’escola, com activitats extraescolars.

 1. Facilitar una bona relació amb l’alumne/a

 • Facilitant informació sobre el Projecte Educatiu del Centre, sobre les normes d’organització i funcionament i sobre la vida de l’escola a través del Consell escolar, de la pàgina web, de taulers d’anuncis o de circulars informatives.

 • Establint canals de comunicació per tal de facilitar un seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a ja sigui a través dels butlletins trimestrals d’avaluació i qualificacions o a través de la tutoria.

 • Atenent, dins de les possibilitats del centre, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli l’alumne/a.

 • Essent receptiu amb les propostes que, dins de l’àmbit de participació de l’alumnat, facin arribar al centre a través dels seus representants dins del Consell Escolar.

Per la seva banda, l’alumne/a es compromet a:

 1. Complir el deure bàsic de l’estudi i assistència regular a les activitats acadèmiques i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat, organitzant-se el temps d’estudi a casa i preparant el material per a l’activitat escolar.

 1. Respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular aquelles que afecten la convivència escolar i el normal desenvolupament de les classes i activitats ( puntualitat, atenció, esforç, col·laboració, moderació, higiene personal, respecte a les persones i als mitjans disponibles, limitació de l’ús de telèfons mòbils i xarxes socials durant la jornada escolar). Altrament, en les proves no es permetrà l’ús del telèfon mòbil i similars i hauran d’estar apagats.

 1. Col·laborar amb el centre per fomentar la responsabilitat personal i corregir aquelles conductes que siguin contràries a les normes elementals de convivència, al necessari respecte a totes les persones que integren la comunitat escolar o al correcte comportament durant les activitats escolars.

 1. Reconèixer l’autoritat del professorat i de l’equip directiu, amb una relació basada en el respecte i en la consideració.

 1. Respectar els mecanismes establerts i els canals oportuns per a la comunicació amb l’escola i atenent les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.