Preinscripció curs 2020-21 (DEL 15 al 29 DE JUNY)

La preinscripció serà no presencial sempre que sigui possible. El mitjà per fer-la és el correu de l’escola: c5008571@xtec.cat. Hi podeu també demanar informació i trametre documentació.

La preinscripció presencial serà amb cita prèvia, que s’haurà de demanar.
El període de preinscripció del 15 al 29 de juny és només per a les persones que no estudien a l’escola o per a les que en són estudiants i volen matricular-se el curs 2020-2021 en un altre ensenyament.

Gestió de la cita prèvia a la bústia electrònica

Cliqueu aquí: Cita prèvia
Per a més informació cliqueu aquí: Més informació

Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

  • El curs lectiu acabarà de manera telemàtica.  El calendari escolar no es modificarà, per la qual cosa el 19 de juny finalitzarà el període lectiu, però està prevista l’obertura parcial dels centres escolars per a activitats concretes i sempre de manera voluntària, a partir de l’entrada a la fase 2 de cada territori.
  • Sempre es garantirà, d’una manera estricta, les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària.
  • En entrar a la fase 2 de la desescalada, es podrà venir a l’escola, de manera voluntària, per a una acció educativa en petits grups o per a una atenció individual. Sempre hi haurà abans una planificació amb el professor per programar el dia, l’hora i les condicions de la trobada. El mitjà preferent de comunicació amb el professor corresponent és a través del WhatsApp o del correu de centre.
  • Pel que fa al curs 2020-2021 la prioritat del Departament d’Educació és garantir el dret a l’educació de l’alumnat de manera presencial –sempre que les autoritats sanitàries i de protecció civil no prenguin noves mesures de tancament absolut o parcial en algun moment.
  • Per garantir-ho hi haurà noves mesures organitzatives, de funcionament i curriculars, entre les quals hi ha la reducció de grups i la feina telemàtica, de les quals informarem a mesura que es concretin.

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2

1. REQUISITS PER A L’ASSISTÈNCIA

Per assistir al centre educatiu, alumnes i personal docent i no docent han de complir els següents requisits:

  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • En cas de tenir una malaltia de risc que pugui augmentar-ne gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà abans l’oportunitat de l’assistència al centre.
  • Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:  Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.  Malalties cardíaques greus.  Malalties que afecten al sistema immunitari. Diabetis mal controlada.  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

2. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS

  •  Adequació i protecció d’espais; subministració de solució hidroalcohòlica; distanciament físic; rentat de mans; ús de màscara higiènica; i ventilació, neteja i desinfecció d’espais, com a mínim una vegada al dia.