Informàtica COMPETIC. Semipresencial

NOVETAT: Modalitat semipresencial

La certificació d’aquests cursos comporta mèrits per l’accés a la funció pública.

COMPETIC 1 (equivalent a l’ACTIC inicial)

Farem un millor ús dels programes com el processador de textos LibreOffice Writter i el full de càlcul LibreOffice Calc. També s’avançarà amb les diferents accions amb el correu electrònic GMAIL i amb la realització de treballs al núvol amb DRIVE. Curs de 105 hores, amb l’assistència de dos dies a la setmana amb un total de 3h.

COMPETIC 2 (equivalent a l’ACTIC mitjà)

Els continguts del curs estan distribuïts en mòduls de treball amb un total de 140 h lectives. Aquests mòduls es realitzaran durant un curs escolar i comportarà l’assistència a classe de 2 h/setmanals i 2 h de treball no necessàriament al centre. ? NOVETAT: Modalitat semipresencial

L’alumne de COMPETIC 2 supera el nivell quan mostra un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits generals d’aplicació. S’hi treballen totes les competències:

  • C1: Cultura, participació i civisme digital.
  • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
  • C3: Navegació i comunicació en el món digital.
  • C4: Tractament de la informació escrita.
  • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
  • C6: Tractament de la informació numèrica.
  • C7: Tractament de les dades.
  • C8: Presentació de continguts.

Avaluació: les activitats representen un 60% de la nota i el projecte final un 40% nota (mínim d’un 6).