Preparació de proves d’accés a grau mitjà

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau mitjà de formació professional.

Continguts:

  • competència en llengua catalana i castellana
  • competència en llengua estrangera
  • competència social i ciutadana
  • competència matemàtica
  • competència d’interacció amb el món físic
  • competència en tecnologies

 

Curs presencial, realitzat en la franja horària de 15:00 a 18:00 de dilluns a dijous, i de 9.00 a 11.30 divendres.

 

En cas de superar el curs preparatori, la qualificació que s’obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d’accés.

 

*Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir més de 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació, però excepcionalment poden accedir-hi les persones majors de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació.