Llengua anglesa

Els cursos d’Anglès 1, 2, i 3, tenen com a objectiu que l’alumnat assoleixi uns coneixements bàsics que permetin comunicar-se en llengua anglesa. Al final de l’etapa s’assoleix el nivell equivalent a l’A2 de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

Nivells

 • Llengua anglesa 1
 • Llengua anglesa 2
 • Llengua anglesa 3

Durada

 • De setembre a juny

Requisits

 • Per accedir a aquests cursos s’ha de tenir 18 anys o fer-los dins de l’any natural en què s’inicien els estudis.

Convalidacions i acreditacions

 • Es fa una prova de nivell inicial (PAI) per determinar el nivell de l’alumnat i assignar-lo al grup corresponent.

Currículum

Aula virtual

Avaluació

 • El professorat fa una avaluació contínua de l’alumnat al llarg del curs.
 • L’alumnat obté una nota, el juny, que determina si és Apte o No apte i si pot passar de nivell o pel contrari ha de tornar a cursar el mateix nivell el curs vinent.

Promoció de curs i/o obtenció de certificació

 • L’alumnat pot promocionar de nivell fins a Llengua anglesa 3.
 • Un cop superat el nivell de Llengua anglesa 3, es poden continuar els estudis al nivell 3 de l’Escola Oficial d’Idiomes, accedint-hi pel procediment estàndard de matrícula de l’EOI.

Franja horària pel curs 2018-19

 • Anglès 1: tardes
 • Anglès 2: tardes
 • Anglès 3: tardes