Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)

Els estudis en educació secundària per a persones adultes estan adreçats a aquelles persones que volen assolir els estudis bàsics per poder accedir al món laboral. En acabar el seu itinerari formatiu al centre, l’alumnat obté el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

Nivells

 • Els estudis s’estructuren en mòduls trimestrals (matèries) organitzats en dos cursos:
  • GES 1
  • GES 2

Durada

 • De setembre a juny

Requisits

 • Tenir uns coneixements bàsics que permetin seguir els ensenyaments de GESO amb èxit.
 • Tenir 18 anys o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.
 • També hi poden accedir les persones més grans de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació si es troben en alguna de les situacions següents:
  • Tenir contracte laboral que impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari.
  • Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball.
  • Ser esportista d’alt nivell.
  • Haver cursat un programa de formació inicial.
  • Participar en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”

Convalidacions i acreditacions

 • La superació d’una prova d’avaluació inicial (PAI) permet acreditar part del currículum.
 • Les assignatures superades de l’ESO permeten convalidar part de currículum.

Currículum

Aula virtual

Avaluació

 • Cada mòdul té una durada trimestral.
 • Únicament té dret a l’avaluació l’alumnat que hagi assolit el 80% d’assistència.
 • El professorat de cada mòdul fa una avaluació contínua del progrés de l’alumnat.
 • Cada mòdul es puntua de 0 a 10, sent 5 la nota mínima per aprovar.

Promoció de curs i/o obtenció de certificació

 • L’alumnat obté el títol de graduada o graduat en educació secundària obligatòria (GESO) en superar tots els mòduls trimestrals del seu itinerari formatiu.
 • La titulació permet accedir a determinats concursos d’oposició de les diverses administracions públiques.
 • També permet accedir als ensenyaments següents:
  • batxillerat
  • cicles formatius de grau mitjà
  • preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior
  • preparació per a les proves d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys.

Franja horària orientativa* pel curs 2018-19

 • GES 1 : matins de 9 a 12h. 5 dies a la setmana (dos matins s’acaba a les 13h)
 • GES 2: matins de 9 a 12h. 5 dies a la setmana (dos matins s’acaba a les 13h)
 • GES 2: tardes de 15 a 18h.  5 dies a la setmana (tres tardes s’acaba a les 19h)

* Atenció: Aquest horari és orientatiu. En cap cas es pot garantir que serà l’horari definitiu.