Llengua catalana

Aquests estudis estan adreçats a persones que no parlin Català ni Castellà i que demostrin un nivell d’estudis equivalent a la Secundària en el seu país d’origen. L’objectiu dels cursos és aconseguir un nivell de Català equivalent als nivells A1 i A2.

Nivells

 • Llengua catalana 1 oral
 • Llengua catalana 1
 • Llengua catalana 2

Durada

 • De setembre a juny

Requisits llengua catalana 1 oral

 • Persones que no es comuniquen ni en català ni castellà i que no estan alfabetitzades
 • S’ha de tenir 18 anys o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.
 • Quan hi ha un motiu justificat, hi poden accedir les persones de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què s’inicia la formació. (consultar al centre)

Requisits llengua catalana 1 i 2

 • S’ha de tenir un nivell d’estudis equivalent a la Secundària.
 • S’ha de tenir 18 anys o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.
 • Quan hi ha un motiu justificat, hi poden accedir les persones de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què s’inicia la formació. (consultar al centre)

Currículum

Aula virtual

Avaluació

 • El professorat farà una avaluació contínua de l’alumnat.
 • Únicament tindrà dret a l’avaluació l’alumnat que hagi assolit el 80% d’assistència.
 • La nota final del curs serà Apte/a o No Apte/a

Promoció de curs i/o obtenció de certificació

 • La superació del Català 1 oral permet a l’alumnat continuar la seva formació en l’afabetització a Instrumental 1.
 • El nivell de Català 1 i 2 aconseguit permetrà a l’alumnat:
  • Continuar els seus estudis al Consorci de Normalització Lingüística.
  • Iniciar els estudis del Graduat en Educació Secundària (GESO).

Franja horària pel curs 2018-19

 • Català 1 Oral: matins
 • Català 1: matin
 • Català 2: matins