Portes obertes virtuals

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Curs 2020-2021

Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, s’estableixen els calendaris següents:

  • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: del 13 al 22 de maig
   • Es podrà fer telemàticament del 13 al 22 de maig (ambdós inclosos)
   • Es podrà fer presencialment del 19 al 22 de maig (amb cita prèvia)
  • Matrícula: del 13 al 17 de juliol

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, les noves dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya i també a la nostra web.

El correu per enviar la sol·licitud i tota la documentació és el següent:

Adreça correu: a8027183@xtec.cat

Ompliu la sol·licitud i l’autorització i junt amb tota la documentació i ho envieu al correu de l’escola.

Per omplir la sol·licitud necessitareu el codi del centre

Codi del centre: 08027183

També hi ha la possibilitat d’omplir la sol·licitud telemàticament

Per demanar cita prèvia caldrà fer-ho per telèfon (a partir del dia 13 de maig de 9:00h a 13:00h).

Telèfon de l’Escola Torre Roja: 93 845 24 70

Podeu visualitzar el calendari preinscripció

Podeu visualitzar l’oferta de places

Podeu accedir al quadern preinscripció

 

Documentació a presentar per a la preinscripció (en tots els casos)

 • La sol·licitud que faciliten gratuïtament els centres és única i cal presentar-la al centre demanat en primer lloc.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare, tutor/a o guardador/a de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne si el té.
 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària individual (TSI) de l’alumne.

Documentació a presentar per acreditar el criteri o criteris de prioritat

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.
 • Quan el domicili habitual no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE: s’ha de portar el certificat de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • La proximitat del domicili, quan es tingui present el lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. S’admeten els certificats de discapacitat emesos per l’ Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Altres, segons el criteri o criteris.

Seguiu la informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/


PROCEDIMENT

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, hi haurà organitzada la presentació de  sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. ( ja comunicarem com s’ha de fer )

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds. En canvi, l’atenció presencial en els centres educatius per a la presentació de sol·licituds només es podrà fer durant una part d’aquest període, que serà al final del període.

 

Vídeo explicatiu preinscripció

 


Podeu accedir a funcionament del centre

Podeu visualitzar les instal·lacions del centre, clicant a sobre de l’enllaç o a través del menú

Vídeo premi Cercle d’Economia 2017

 

Torre Roja 2019-20