Espai físic i equip humà

Enguany el centre, degut a la pandèmia, s’ha organitzat de manera diferent. Disposem de:

  • 12 grups estables (4 grups de petits, 4 grups de mitjans i 4 grups de grans).
  • 17 docents.
  • 1 TEI per a P3.
  • 2 personal PAS (conserge i administrativa).
  • 11 monitors/es de menjador i 1 coordinadora.
  • 2 membres de l’equip de cuina (cuinera i ajudant).
  • 2 membres de l’equip de neteja.

 

El centre està dissenyat per acollir una línia però disposa de dos edificis des del 2001 quan es van separar les aules d’infantil de les de primària, per tal de guanyar espais.

L’edifici d’educació infantil, compta amb tres aules equipades amb lavabos per a P3, P4 i P5, dues aules petites (actualment destinades a fer reforç i a tutories), una aula on s’hi fa la psicomotricitat i lavabos per als mestres.

Edifici d’educació primària té dues plantes que s’organitzen al voltant d’un vestíbul central. En la primera planta trobem lavabos per l’alumnat i el professorat, cuina, menjador, aula de música/anglès, laboratori/aula d’EE, sala de professors, sala material i despatxos per administració i l’equip directiu. En la segona planta s’hi troben les 6 aules de 1r fins a 6è, l’aula d’informàtica, la biblioteca, la tutoria i lavabos.

A l’exterior, els alumnes d’educació primària, disposen d’una pista poliesportiva i un pati de terra amb diferents elements per la pràctica de l’esport i altres espais disponibles on s’hi pot desenvolupar el joc. Els nens i les nenes d’infantil tenen el seu pati de jocs diferenciat. El centre, també disposa d’un porxo, zones enjardinades i un espai per a l’hort.

Hi ha un total de 215 alumnes, dels quals 59 són d’Educació Infantil i 156 alumnes formen part de Primària. En l’actualitat l’equip de mestres està format per 15 docents, repartits de la següent manera: 9 mestres que tenen assignada una tutoria, 4 especialistes (1 anglès, 1 educació física, 1 educació especial i 1 educació musical), 1 mestra de reforç a primària i la direcció no té tutoria però s’implica amb reforços a través dels projectes.

També hi ha altres professionals externs que donen suport com una psicòloga de l’EAP, una psicòloga externa pagada per l’AMPA i una logopeda municipal (2 matins). Com a personal PAS l’escola disposa d’una auxiliar administrativa. Acaben d’integrar l’escola, un conserge i el personal de neteja que depenen de l’Ajuntament.

Les col·laboracions amb l’Ajuntament es fan a través del Consell Escolar Municipal i del Consell de l’Infant. També manté una estreta relació amb els serveis socials del municipi, participa en el programa de vacunació del Departament de Salut que porta a terme el CAP i té un paper fonamental en la comissió d’atenció a la diversitat (CAD). Mitjançant l’EAP, es té relació amb el CSMIJ i altres centres públics del municipi.

L’escola integra la comunitat educativa en el normal funcionament del centre, convidant a les famílies i a l’AMPA en diverses activitats i festivitats.

El centre compta amb una AFA força col·laboradora que participa en la creació d’idees i propostes per tal de millorar l’escola i aportant el seu rol a través de les activitats extraescolars i l’organització d’activitats formatives.