Consell escolar

Què és el consell escolar?

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. Estan regulats en les lleis:

Quines funcions té?

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Qui composa el Consell Escolar a l’Escola Tagamanent?

President: Xavier Majà

Cap d’estudis: Marta Espelt

Secretària: Judit Torra (amb veu però sense vot)

Sector de mestres: Txell Anglada, Ainhoa Celaya, Laia Rocasalbas, Núria Gutiérrez, Antoni Mayol i Esther López.

Sector famílies: Gemma Vilalta, Laia Alsina, Mariona Alcantara i Judith Martín.

Representant AFA: Soraya Cobos

Representant PAS: Maria Carmen Carrillo.

Representant Ajuntament: Meritxell Catalán

L’any que ve, tal i com va informar el Departament d’Educació, s’haurà de fer eleccions al Consell Escolar i pot variar la seva composició, adequant-se a les NOFC de l’escola Tagamanent.

Acords del Consell Escolar del curs 2020/2021

Acords del Consell Escolar del curs 2021/2022

Dades del pressupost

Més informació a la pàgina:

Famílies i escola