Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de la nostra Escola es concreta en deu objectius:

1) Promoure una educació individualitzada, assegurant la centralitat de l’alumnat i l’eix de la nostra tasca. Considerar l’acció tutorial i l’orientació escolar com a eines bàsiques per a dur-la a terme.

2) Promoure la formació integral de l’alumne cercant el desenvolupament harmònic de totes les seves capacitats i dimensions: cognitives, emocionals, socials, físiques i motrius.

3) Promoure una educació fonamentada en l’atenció a la diversitat del nostre alumnat, evitant qualsevol tipus de discriminació i potenciant les diferències com a factors d’enriquiment. Impulsar un ensenyament participatiu, integrador i plural amb respecte a la diversitat i a la interculturalitat i assumint com a propis els principis de la coeducació i el respecte als drets humans.

4) Treballar a partir d’un currículum que prioritzi tant les competències, com els continguts i l‘avaluació que ajudarà a l’alumne a créixer en la seva totalitat.

5) Potenciar el coneixement de la cultura, la història, la geografia, l’economia i la realitat sociopolítica de Catalunya, així com assegurar el coneixement de la llengua catalana com a principal vehicle de comunicació i d’aprenentatge.

6)  Potenciar l’educació en valors, el respecte i la tolerància. Aprendre a pensar, a ser crític i autocrític, a relacionar-se amb els altres i a solucionar els possibles conflictes. Impulsar els processos de mediació escolar.

7) Desenvolupar comportaments i actituds democràtiques en la vida del centre. Aprendre la pràctica del diàleg com a principal mitjà d’intercanvi d’opinions, per arribar a decisions comunes i fomentar la bona convivència.

8) Afavorir al màxim l’aprenentatge d’altres llengües, amb la introducció progressiva, des de P-3, del castellà i de l’anglès, assegurant la importància cabdal del fet comunicatiu.

9) Contribuir a sensibilitzar i a formar l’alumnat vers els temes mediambientals. Impulsar accions i fomentar actituds d’estima, conservació i millora del medi ambient, del nostre entorn i, en especial, del nostre centre, com escola verda que som.

10) Impulsar l’ensenyament de qualitat mitjançant pedagogies innovadores que incorporin eficaçment els canvis tecnològics i potenciant les metodologies actives i el treball en equip i cooperatiu.