A l’escola Montseny es realitza anglès des de P3 fins a 6è. A l’educació infantil, les sessions es desenvolupen a partir de cançons, contes i jocs on els infants inicien i desenvolupen l’expressió oral en aquesta llengua.
Al llarg de l’etapa de primària es continuen desenvolupant i consolidant les diverses habilitats lingüístiques de l’alumnat. La comunicació oral: la comprensió i l’expressió orals es consideren elements essencials i es treballen fomentant la participació activa dels i de les alumnes a partir de diferents agrupaments i de manera contextualitzada a partir dels intercanvis orals de la vida quotidiana, audios, videos, cançons, jocs de resposta física i expressió oral, petites dramatitzacions i “roleplays” que introdueixen situacions comunicatives de la vida quotidiana on s’han d’aplicar el vocabulari i les estructures comunicatives i permeten copsar la funcionalitat de la llengua. Es va introduint progressivament la llengua escrita a partir de la lectura expressiva i comprensió lectora de textos de tipologia diversa (sobre temes propers als infants), de l’expressió escrita que abasta des de l’escriptura de vocabulari senzill i frases curtes fins a l’elaboració de textos als cicles mitjà i superior sempre amb suport visual i donant models variats d’aprenentatge. El coneixement del funcionament de la llengua s’introdueix progressivament a partir del cicle mitjà. La dimensió plurilingüe i intercultural és present a partir de la comparació entre diverses cultures i la pròpia de l’entorn dels i de les alumnes.

Com a escola participem a L’English Day que és un projecte compartit entre tots els grups de sisè i de 1r d’ESO del poble de Sant Just consistent en una sèrie d’activitats col·laboratives que es porten a terme durant tot el curs escolar i una jornada on els alumnes dels diferents centres comparteixen jocs i activitats lúdiques fent servir l’anglès com a eina fonamental de comunicació.

Tanmateix, des del curs de P4 fins a 6è, les sessions de psicomotricitat i educación física es realitzen en lengua anglesa tot treballant amp metodología AICLE.