L’Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), CLIL en anglès (Content and Language Integrated Learning), és el terme docent emprat per referir-se a una situació d’immersió lingüística a les aules. El terme s’utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual s’utilitza una llengua addicional (segona/estrangera) per a l’ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió.
A l’escola es duu a terme l’àrea d’Educació Física de 1r a 6è, juntament amb la psicomotricitat de P4 i P5, a través de la metodologia AICLE. Aquesta metodologia desenvolupa els següents objectius:
– Aprendre els continguts d’Educació Física a través d’una llengua estrangera (anglès).
– Ser capaç d’entendre explicacions, expressions típiques i vocabulari bàsic.
– Millorar la interacció oral dels alumnes utilitzant l’anglès.