Menjador escolar

MENJADOR

La cuina i el servei de menjador són gestionats indirectament per l’AMPA, a través de DACOR, que s’encarrega de la confecció de menús a través d’una nutricionista, la compra de la matèria primera i dels estris, la supervisió de les instal·lacions i el seu manteniment, la contractació del personal de cuina i de menjador (monitors/es, educadors/es) i la coordinació del servei.

L’AMPA prioritza que el servei de menjador sigui el més semblant a casa. Per això es confeccionen menús senzills i equilibrats.

Les monitores i monitors tenen cura que l’alumnat adquireixi els hàbits higiènics i alimentaris propis de l’edat. També s’encarreguen de realitzar activitats dirigides, que es fan al migdia i la vigilància de les estones d’esbarjo.

Aquest servei es pot utilitzar de forma habitual en modalitat de fix (cal estar formalment inscrit), o de forma esporàdica avisant prèviament a la coordinador de menjador i a la tutora o tutor.

 

INSCRIPCIÓ

La família que no sigui sòcia de l’AMPA podrà fer ús del menjador, mantenint el mateix preu. Des de l’AMPA, apostem i creiem, en l’espai de migdia, com a horari complementari de l’horari lectiu.

L’horari del servei de menjador, en horari normal del centre, serà de les 12:30h a les 15h. En horari intensiu del centre, serà de les 13h a les 15:30h.

El preu del servei de menjador FIX, serà de 6,30€ per dia. Es considera fix aquell infant que es queda sempre el mateix dia de la setmana, com a mínim 1 dia per setmana.

El cobrament dels usuaris FIXOS, es farà a mes vençut; a principi de cada mes, del 5 al 15, per domiciliació bancària. En cas de retorn del rebut s’aplicarà el recàrrec de 5€, en concepte de despeses bancàries. El rebut retornat caldrà fer-lo efectiu abans d’iniciar el següent mes, a la coordinadora del menjador.

El preu del servei de menjador ESPORÀDIC, serà de 6,95€ per dia.

 

MENÚS I DIETES

El menú s’envia mensualment a totes les famílies sòcies de l’AMPA i també es penja a la porta principal de l’escola.

Estan elaborats i revisats per una nutricionista i, revisats per l’AMPA, hi incorporen una proposta de sopars per ajudar a planificar els menús familiars i mantenir una dieta sana i equilibrada.

En el cas que es produeixin canvis en el menú, aquests seran informats a les famílies.

Per a les nenes i nens que per motius de salut necessitin de forma puntual una dieta especial, cal que la família ho sol·liciti per escrit en una nota adreçada a la coordinadora del menjador, indicant el motiu i la durada de la dieta.

Així mateix, també es faran dietes especials per als nens/es que pateixin alguna intolerància o al·lèrgia alimentària.

En aquest cas caldrà que la família ho comuniqui per escrit, adjuntant obligatòriament un informe mèdic que així ho certifiqui

Cal diferenciar intoleràncies i al·lèrgies del rebuig o inapetència d’algun aliment per part del nen/a. Aquests casos NO justifiquen realitzar cap dieta especial.

 

MATERIAL DE MENJADOR NECESSARI

Les nenes i nens de P3 que es queden a dinar han de portar:

• 1 bata
• 1 bossa de roba amb un roba de recanvi

La bata i la bossa han de portar el nom i el cognom en un lloc visible.

Aquestes bosses s’han de deixar els dilluns, juntament amb la motxilla.

 

MEDICAMENTS

És convenient intentar fer coincidir les preses de medicaments fora de l’horari escolar.
Si inevitablement l’alumne ha de fer una presa al migdia cal que porteu el medicament a la motxilla i, informar al professorat i la coordinació del menjador.
El medicament, ha de portar inscrit, el nom i el curs de l’alumne, l’autorització dels pares i la prescripció facultativa, o bé (si l’alumne/-a fa ús del servei d’acollida) al monitoratge del servei d’acollida matinal.

No es dispensarà cap medicament si no es compleixen tots els requisits anteriors


SERVEI DE PÍCNIC EN CAS D’EXCURSIÓ/SORTIDA

Des del servei de menjador, s’ofereix un servei de pícnic per a les excursions i sortides organitzades per l’escola. Només poden demanar pícnic els alumnes que van a l’excursió.

El menú inclou: dos entrepans, fruita i aigua. El preu és de 4,95€.
Les famílies dels alumnes que vulguin fer ús del servei de pícnic, només els considerats fixos, hauran de demanar la butlleta de pícnic, a la coordinació del menjador.
Els alumnes que no lliurin la butlleta, no podran fer ús del servei de pícnic.

El mateix dia de la sortida, el pícnic estarà disponible a la motxilla de la nena o nen.
En el cas dels alumnes que es queden a l’acollida, també el disposaran de la mateixa manera.

 

ABONAMENTS PER BAIXES/ABSÈNCIES DEL MENJADOR

Els canvis de la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i les baixes, s’hauran de comunicar per escrit a la coordinadora del menjador, abans del dia 1 de cada mes, per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els rebuts corresponents. En cas de no fer-ho abans d’aquesta data, les regulacions es faran el mes següent.

Els infants fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar a la coordinadora del menjador, abans de les 9:30h, del mateix dia. Se’ls retornarà la totalitat de l’import del menú i monitoratge: 6,30€.

En cas de no avisar, no es farà cap devolució.

En cas d’inclemències meteorològiques importants ( fortes ventades, nevades i altres ) o de vaga, es retornarà l’import de 3,15€.

L’horari de gestió i canals de comunicació són els següents:

• De dilluns a divendres, de 9h a 9:30h, al despatx de l’AMPA.
• Mòbil de contacte: 635.062.833
• Adreça electrònica ( DACOR ): menjadorescolamontcau@gmail.com