Acollida

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL

El servei d’acollida funciona de les 7:30h i fins a les 9h.
A partir de les 8:55h es recullen els materials i es preparen les fileres per anar a les aules i poder començar les classes a les 9:00h. Per tant, per motius organitzatius la recollida de l’alumnat d’aquest servei acaba a les 8:55h.

El servei d’acollida es realitza al menjador de l’escola. L’entrada al servei d’acollida és per la porta principal de l’escola. La família ha d’acompanyar l’alumne fins al menjador per tal que l’equip de monitores/rs puguin fer-ne el registre.

Es pot fer un ús fix o esporàdic d’aquest servei. En aquest darrer cas no cal avisar prèviament, tot i que us agrairíem que en la mesura que sigui possible ho comuniquéssiu, per tal de garantir les ràtios corresponents.

 

SERVEI D’ACOLLIDA DE TARDA

L’horari del servei és de 16:30h a 18h. (ACTUALMENT FINS LES 17:30h)

Les famílies que en feu un ús esporàdic cal que ho comuniqueu per escrit a la tutora o tutor.

ALGUNES CONSIDERACIONS DEL SERVEI D’ACOLLIDA

• El servei es pagarà per les franges horàries utilitzades: matí i/o tarda.

• És important que respecteu els horaris del servei d’acollida.

• Els pares i mares heu de facilitar telèfons de contacte on estigueu localitzables per tal de poder contactar amb vosaltres en cas de necessitat.

• Els infants que fan ús del servei d’acollida de tarda han de disposar del Full d’autorització de recollida en què es fan constar les persones que poden recollir el/la nen/a. Aquest full només cal omplir-lo una vegada i només s’haurà de renovar en el cas que hi hagi un canvi o actualització de dades. No s’entregarà l’alumne a cap persona que no consti en aquest full d’autorització.

• En el cas que una nena o nen, després de ser advertit per les persones responsables, produeixi de manera deliberada danys materials a l’escola, a particulars, o a les instal·lacions en general, el cost de reposició/reparació anirà a càrrec dels seus pares o tutors legals. En queden exclosos els desperfectes provocats per accidents fortuïts.

• Per regla general no es poden portar joguines de casa. En el cas que una nena o nen porti alguna joguina, els responsables del servei no se’n fan càrrec de la pèrdua, desperfectes que pugui patir o la seva sostracció.

• Els infants que no hagin anat a l’escola per motius de malaltia tampoc podran fer ús del servei d’acollida.