Salut

Si un/a alumne/a pateix algun tipus d’infecció contagiosa, és aconsellable que romangui a casa fins que hi hagi una recomanació mèdica que pot assistir amb normalitat a l’escola. Aquesta mesura s’ha d’entendre com a prevenció de contagi de malalties infeccioses o polls.

Per poder administrar medicació als alumnes cal una recepta o informe del metge on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare, o tutor legal ha d’aportar un document on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.

En cas d’accident i/o malaltia, el centre ho comunicarà als pares o tutors per tal que prenguin les mesures oportunes. Si no fos possible localitzar-los, l’escola serà qui prendrà les decisions.