Protocol de resolució de conflictes (NOFC)

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. Amb la dotació d’autonomia als centres educatius, la Llei vol flexibilitzar el sistema i millorar l’educació, acceptar la diversitat de centres i rebutjar la uniformitat.

L’exercici de l’autonomia de cadascun d’aquests centres educatius es desenvolupa entorn del seu projecte educatiu i s’articula, entre altres instruments, a través de les concrecions curriculars del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC). Aquestes normes, que d’acord amb la Llei d’educació, són presents en els diversos àmbits d’actuació de cada centre, tenen un marc i uns continguts mínims que, estableix i sistematitza la Llei, el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) que han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual.

El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) han de ser coherents amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determini en el seu projecte educatiu.

Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic o de la titularitat del centre privat concertat, aprovar les normes d’organització i funcionament (NOFC) i les seves modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar globalment o per parts.

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que es prenen per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual. (Art.18.2. D102/2010).

Dins l’aparta de normes de convivència es troba un mapa conceptual on s’especifica el protocol que seguim els mestres per a resoldre conflictes amb els infants.

NOFC

 

Darrera actualització: 07-04-2016

Share