Consell de famílies delegades

A cada grup-classe, d’educació infantil i primària, una o dues famílies de forma rotativa seran representants o delegades de classe.

 1. La durada de la representació és d’un curs escolar i s’intentarà fer-ho de forma rotativa per així evitar la repetició del càrrec durant més de dos anys consecutius.
 2. Funcions de les famílies delegades:
 • Rebre i comunicar informació i assumptes de l’interès del grup relatius a la convivència i la vida de l’aula a través de la mestra; es farà a través del correu electrònic i el WhatsApp.
 • Recollir l’opinió de les famílies i comunicar temes d’interès general, a través de la mestra i la persona delegada.
 • Col·laborar i cercar col·laboradors en petites tasques que afectin al grup-classe.
 • Col·laborar i transmetre aspectes globals de l’escola (web, biblioteca, etc)
 • Elaborar una roda de telèfons per fer comunicats d’urgència a les famílies. Com que el centre no pot facilitar els telèfons de les famílies, durant la reunió d’inici de curs, la persona delegada encetarà un full on les famílies donaran permís i facilitaran el seu n. de telèfon. Aquest full es quedarà una setmana a la classe perquè les famílies que no assisteixen a la reunió puguin posar el seu n. de telèfon.
 • Formar part del consell de famílies delegades.

Estructura, organització i funció del consell de famílies delegades 

 1. El consell de famílies delegades està format per la totalitat de les famílies delegades de totes les classes.
 2. Són funcions del consell de famílies delegades:
 • Col·laborar en aspectes generals i globals d’escola.
 • Efectuar valoracions i propostes a la direcció del centre en temes que afectin directament l’interès de les famílies.
 • Efectuar valoracions i propostes relatives a la convivència escolar.
 • laborar en l’organització d’activitats, de caràcter especial, generals de centre. (festa de final de curs, etc)
 1. A aquest efecte, el consell de famílies delegades es reuneix trimestralment sota la presidència i coordinació de la direcció. D’aquestes sessions s’aixeca la corresponent acta elaborada per la direcció, que serà exposada públicament al taulell informatiu del centre.

Els membres del consell de famílies delegades poden conèixer i tenen dret a consultar la documentació del centre necessària per a l’exercici de les seves activitats, a criteri del director del centre, sempre que no pugui afectar el dret a la intimitat de les persones, i no podran ser sancionats per l’exercici de les seves funcions.

 

Darrera actualització: 07-04-2016

Share