Consell escolar

consellescolarEl consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern de l’Escola. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: professorat, personal d’administració i de serveis, ajuntament i famílies.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les funcions

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 1. Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat per la directora de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 2. Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 3. Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 4. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 5. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 6. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament de la directora.
 7. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 8. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 9. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 10. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 11. Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

La composició

El consell escolar està integrat per les següents persones:

 • Directora: Carina Figueras Sans (que presideix el consell)
 • Cap d’estudis: Roser Palomar Oliver
 • Secretaria: Sílvia Boladeres (amb veu i sense vot)
 • Representant de l’Ajuntament: Joan Solà
 • Representants del professorat: Fina Figuerola, Iris Alonso, Carme Olivé i Montse Juvé
 • Representants del personat d’administració i serveis: Elisenda Egea
 • Representants de les famíles: Cristina Font, Oriol Berch, Anna Almeda i Esteve Permanyer (representant de l‘AMPA)

La secretària de l’escola no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

El funcionament

El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre. També s’anomena la comissió permanent per a fer reunions extraordinàries puntual i un referent de  coeducació a fi de promoure accions preventives de violència de gènere i de foment de la igualtat de gènere.

Darrera actualització: 2-12-16

 

Per què és important que les famílies participeu en el consell escolar?

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions. És important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè:

 • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
 • Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho.
 • Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill la valori.
 • L’èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament incideix en el desenvolupament i creixement personal dels vostres fills.
 • És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.
 • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?

Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.

La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

Per representar de manera eficaç totes les famílies del centre, s’han de recollir les seves propostes i opinions i portar-les al consell escolar. D’altra banda, també cal que els representats informin de tots els assumptes que es tracten en el consell escolar.

Orientacions per als representants dels pares i mares en el consell escolar

Abans de les reunions

Si heu estat escollits com a representants de les famílies al consell escolar, cal que prepareu prèviament les reunions per fer una bona tasca representativa. Per aquest motiu:

 • Compartiu amb la resta de les famílies els temes que es tractaran en el proper consell escolar. En aquest sentit, podeu fer servir:
 • els canals de comunicació del centre (espai de les famílies al web del centre, AMPA…),
 • els mitjans tecnològics, en general, que obren noves possibilitats per difondre informació.
 • Recolliu les opinions, aportacions i propostes de les famílies. Podeu fer servir:
 • els canals de comunicació del centre,
 • els mitjans tecnològics, en general, per exemple, disposar d’una adreça electrònica pròpia per als representants de les famílies,
 • la bústia a l’entrada del centre i la de l’AMPA,
 • també podeu passar enquestes o qüestionaris, en format paper o en línia.
 • Organitzeu les aportacions de les famílies per poder-les traslladar al consell escolar d’una manera entenedora.
 • Penseu en el context social del centre i adapteu aquestes propostes a la realitat.

Durant les reunions

Per aconseguir que les reunions siguin espais de reflexió i treball conjunt cal que:

 • Assistiu a les reunions del consell escolar amb una actitud oberta i constructiva.
 • Procureu, entre tots, que el clima de la reunió sigui dialogant i participatiu, on s’escoltin totes les opinions i s’arribin a acords amb el màxim consens possible.
 • Presenteu de manera clara i objectiva les propostes concretes i aportacions que les famílies us hagin fet arribar.
 • Prengueu nota dels acords que es prenguin en el consell escolar.

Després de les reunions

Un cop finalitzada la reunió del consell escolar, cal que:

 • Feu arribar la informació dels temes tractats i acordats al consell escolar a la resta de les famílies. Podeu fer servir:
 • els canals físics de comunicació del centre, taulells informatius, circulars en paper, la bústia a l’entrada del centre i la de l’AMPA,
 • els mitjans tecnològics, per exemple, l’espai per famílies del web, llistes de difusió, butlletins electrònics o xarxes socials.

Actes Consell Escolar

dia 3 de juny de 2020:   ACTA CONSELL ESCOLAR

 

Share