Context

Actualment la població de La Palma és d’uns 3.000 habitants aproximadament. D’aquests 248 procedeixen de diferents països de la resta del món, i en general podem dir que és una població jove, ja que només 241 habitants es troben per sobre de 65 anys.

La majoria dels infants, amb edats compreses entre 3 i 12 anys són alumnes de l’Escola. Concretament, amb dades actualitzades del 2016, hi ha 453 nens i nenes censats en el grup d’edat de 0 a 14 anys, dels quals 261 són alumnes del nostre centre.

Fins fa dos cursos, aproximadament, havíem experimentat un augment significatiu del nombre d’alumnes, que coincidia exactament amb un augment demogràfic important de la població de La Palma, a partir de l’any 2002, la qual cosa havia provocat un increment de grups i, al mateix temps, la conseqüent necessitat d’ampliació del nostre centre, aprovada pel Departament d’Educació i que es va fer efectiva el curs 2012 – 13. Ara bé, justament en aquell mateix curs, es va començar novament a deixar sentir una reducció a la matrícula de l’alumnat de 3 anys, que coincideix amb la dinàmica poblacional de tot Catalunya a l’actualitat.

Es tracta, en síntesi, d’un municipi petit, en què la major part de la població té un nivell econòmic mitjà – alt, en què la major part de les famílies es troben molt arrelades a l’entorn i s’impliquen socialment, participant en les activitats del poble i amb les institucions que hi col·laboren.

Històricament ha estat així, la qual cosa ha repercutit sempre positivament a la nostra escola, lògicament. Ara bé, la crisi econòmica que hem patit des de fa anys també s’ha deixat sentir en el nostre territori, de manera que si agafem, per exemple, com a indicador, el nombre d’ajuts econòmics a les famílies (menjador, sortides, material), podem dir que s’ha incrementat des d’un 3 % aproximadament (una desena d’alumnes dels 290 alumnes en total que hi havia a l’escola) al 9 % aproximadament actual (uns 23 alumnes), de la totalitat de l’alumnat. Aquest increment de necessitats socioeconòmiques, però, encara no s’ha fet palès a nivell de disminució del rendiment acadèmic. De fet, podem afirmar que no hi ha pràcticament cap alumne en aquesta situació.

Encara és menor el percentatge d’alumnat amb n.e.e. associades a trastorns greus, nouvinguts, etc… En aquesta situació tenim aproximadament un 1,5 % de l’alumnat, de manera que l’afectació per a l’assoliment dels objectius, sobretot acadèmics, d’escola és mínima.

En definitiva, és un centre arrelat a l’entorn, amb una forta i positiva participació de les famílies i on els aspectes socioeconòmics i culturals, fins al moment, no influeixen negativament en el seu rendiment, ans al contrari.