Una experiència de col·laboració: L’estona de jocs matemàtics

Dins del marc d’una escola que pretén fomentar el compromís i que vol crear una comunitat on puguem aprendre amb tots i de tots, és que des del curs 2007 s’inicia aquesta experiència de col·laboració a les aules amb l’acompanyament de mestres i famílies. 

Enguany s’ha renovat una part important del catàleg de jocs de què disposem a les aules gràcies a una formació realitzada per l’equip de mestres i compartida també per les famílies mitjançant diferents tipus de xerrades amb un component lúdic i pedagògic a la vegada. 

Arribats a aquest punt potser ens preguntem: Per què és important aquesta proposta? Per raons culturals, jugar és una activitat universal i que es dóna a totes les cultures; per raons matemàtiques, ens ajuden a comprendre el món, a comunicar-nos i a situar-nos en ell i per raons educatives, jugar és una part integrant del procés l’aprenentatge

L’estona de Jocs Matemàtics no és un espai recreatiu “on es juga per jugar”, és un espai d’aprenentatge i de relació en el que es relacionen l’acció, la reflexió i la comunicació.  Amb els jocs els nens i les nenes comproven mútuament el seu pensament i aprenen que poden pensar per si mateixos tot afavorint la seva autoestima i la relació amb els altres. Es tornen mentalment més actius, augmentant la pròpia confiança. Amb la interacció que s’estableix tenen l’ocasió de contrastar les seves idees amb les dels altres i quan el nen o la nena es convenç de què la idea de l’altre té més sentit que la seva, pot canviar d’opinió i s’autocorregir-se. Els jocs impliquen regles i, per tant, són adequats per desenvolupar la capacitat de regir-se per un mateix.  A més tenen la possibilitat de supervisar el joc dels altres i aprendre a ser crítics i justos. Donen oportunitats per crear estratègies personals, activitat intel·lectualment fonamental. El clima social i la situació que es crea dins l’aula és essencial perquè l’infant desenvolupi el coneixement lògico-matemàtic… i un llarg etcètera.

En aquest espai l’adult ha de mirar d’interactuar a partir dels diferents punts de vista dels nens i nenes per ajudar-los a anar més enllà. L’adult contribueix a crear un context de llibertat i respecte per tal que apareguin situacions de manipulació, experimentació, recerca, indagació… facilitant que els infants s’expressin. Així, es poden dedicar moments en una sessió a posar en comú estratègies respecte un joc determinat. A tall d’exemple es poden: Buscar alternatives “Algú ho fa d’una altra manera?” Formular hipòtesis “Com és que t’ha passat això?” Anticipar “Què passaria si et sortís un 2 per exemple?” Seleccionar possibilitats “Quina d’aquestes estratègies escolliries?” Imaginar… “I tu com continuaries? Se t’acut alguna manera de…”Generalitzar “Aquesta estratègia ens serveix per a tots els nombres?” Donar raons “En què et bases per dir que si mous aquesta te la menjaran? Exemplificar “Pots posar un exemple del que dius?” Comparar “Què tenen en comú el que diu l’Anna i el que diu el Xavi?” Avaluar “Amb poques paraules com ha anat la sessió d’avui?”

Per dur a terme aquest treball s’agrupen nens  i nenes de diferents edats (P4 amb P5)  (1r amb 2n). Els infants s’organitzen per parelles o grups de  4 en 6 taules per aula aproximadament. Funcionem per tongades de jocs, això vol dir que tots els infants passen per tots els jocs i tenen l’oportunitat de jugar i aprendre. Un cop acabada la tongada podem repetir els mateixos jocs o canviar-los, per això es fa necessària una reflexió entre el conjunt d’adults i els mateixos infants. 

Necessitem de la col·laboració de familiars a cadascuna de les classes més la tutora que coordina l’espai i l’activitat. Un adult responsable per a cadascun dels 6 grups que hi ha a cada aula. Fent un total aproximat de 10 familiars entre els dos cursos.  Com es pot veure aquesta proposta comporta un important logística que dinamitzen les tutores dels diferents grups intentant adaptar-se a la disponibilitat de cada família (hi ha qui ve sempre, qui ho fa quinzenalment…)

Volem continuar oferint als nostres infants espais de qualitat, on els materials puguin esdevenir uns bons mediadors d’aprenentatge i els adults puguem acompanyar-los en aquest procés des de la complexitat que implica l’assoliment d’estratègies per a la matemàtica i també per a la vida. 

Grups i famílies dels alumnes de Dracs i dragones (P4), Gegants i gegantes (P5), Cavall Fort (1r) i Correfoc (2n).