Salut

El caràcter d’aquesta pàgina ha de ser bàsicament informatiu. En aquesta secció cal fer una referència directa a qüestions de salut que afectin directament als alumnes del centre. Es pot categoritzar la informació, per exemple, entre medicaments, al·lèrgies i paràsits.

Administració de medicaments

Per poder administrar medicació a l’alumnat cal que la mare, el pare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta d’administració i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, s’ ha d’aportar un escrit on es demani i autoritzi al personal del centre a administrar la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. (Instruccions d’inici de curs del Departament d’ensenyament)

Aniversaris

Segons la normativa pel que fa a la manipulació d’aliments no es poden portar a l’escola pastissos fets a casa ni comprats. Axí doncs per celebrar els aniversaris podeu portar assortits de galetes (venen precintades) i així evitarem qualsevol risc d’intoleràncies. intoxicacions… Aquest any les mesures COVID ens demana que les galetes siguin embolicades en paquets individuals.

Cal avisar al tutor/a uns dies abans. Recordeu que no poden portar llaminadures ni es repartiran dins l’escola invitacions a festes d’aniversari.

 

Mesures de prevenció COVID des del centre.

Aquest any, les mesures del centre respecte a la pandèmia són les següents:

*Rentada de mans:

Durant tot el dia serà important que tothom es renti les mans moltes vegades.

En quins moments?

 • A l’arribada i a la sortida de l’escola
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar al WC
 • Abans i després del pati i de les diferents activitats organitzades.

Com?

 • Amb gel hidroalcohòlic o sabó de mans. L’eixugat de mans serà amb papers d’un sol ús.

 *Distanciament físic:

Dins el propi grup de convivència es procurarà mantenir el distanciament físic entre els companys i companyes, com amb la mestra referent del vostre grup estable.

 *Ventilació, desinfecció i neteja:

 • L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre.
 • Disposem d’un responsable per aquesta desinfecció.

 

Gestió de casos COVID:

Si un infant o un treballador del centre presenta símptomes compatibles amb el COVID-19 o ha estat en contacte amb algú que els presenti no podrà assistir al centre.

En cas de sospita que un alumne o alumna presenti símptomes de covid-19 activarem el protocol establert:

 • Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual. El centre té un espai reservat ventilat i acondicionat per aquests casos.
 • S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
 • S’ha de prendre la temperatura.
 • S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
 • El centre trucarà al cap de referència per informar del cas.
 • Si no es localitza a la família, caldrà romandre amb l’infant al centre.
 • Si presenta símptomes de gravetat s’haurà de trucar al 061.

 

Per més informació, podeu consultar el Protocol dels centres educatius davant els casos de COVID-19 que ha elaborat la Generalitat.