PRESENTACIÓ DE LA NOSTRA ESCOLA

El primer de tot que us voldríem transmetre és un dels principis i valors que creiem més importants per poder començar a parlar de l’escola. És la relació , el vincle i la xarxa que fem entre tota la comunitat educativa, el sentir-nos com a una gran família tot  tenint present que la tasca d’educar ha de estar compartida.

Per què creiem que per què un nen /a pugui créixer feliç hi ha d’haver una confiança veritable dels pares vers l’escola i a l’inrevés. Per tant des d’aquí us demanem aquesta confiança.

Som conscients que aquesta s’aconsegueix quan les dues parts comparteixen , es coneixen, van creant vincles  .. i aquí ve el paper important que teniu i és la implicació vostra, a l’escola. Aquesta implicació tant es dóna a nivell individual fent el seguiment del vostre fill/a amb les mestres el dia a dia,  com aportant la vostra experiència en activitats dins de l’aula quan es necessiti : com a “experts” en el projecte que s’està treballant, explicant contes, fent algun taller aportant informació d’un projecte….. , com formant part en comissions de treball de l’AFA.

CAP A ON ANEM?

El nostre objectiu com a escola és aconseguir l’educació integral del nen/a i per arribar-hi necessitem fer el camí junts (família i escola) HEM D’ANAR PLEGATS!! En el camí que farem al llarg d’aquests 9 anys volem ajudar-vos i que ens ajudeu a formar persones que tinguin les eines adequades per poder desenvolupar tot el seu potencial en el món que els tocarà viure. Un lloc en el que en el moment actual els coneixements creixen de forma exponencial i on l’acumulació d’aquests sabers no té cap sentit per què ja existeixen moltes fonts d’informació immediates. Per aconseguir-ho basem les nostres actuacions en aquests quatre pilars de l’educació:

Aprendre a conèixer .Incorporant coneixements sobre el  món i la seva complexitat. Cal dotar l’alumnat d’un bagatge cultural i coneixement del seu entorn.

Aprendre a fer. Disposar de les eines i estratègies per comprendre el món que l’envolta i que alhora vagin prenent decisions davant les situacions que se’ls plantegen.  Volem que els nens i nenes disposin d’unes eines de treball que els faci autònoms per cercar informació, planificar, organitzar-se.

Aprendre a ser. Desenvolupant l’autoconeixement i aconseguint maximitzar les seves potencialitats, sempre amb criteri propi

Aprendre a conviure. Desenvolupar actituds i valors per viure i millorar el món. Comprometent-se  amb l’ entorn social  i el medi ambient i així anar prenent decisions i tirar-les endavant.

COM HO FEM?

En el Projecte Educatiu del Centre queden reflectits els 4 eixos que vertebren i caracteritzen la nostra tasca com escola. No es poden entendre de manera lineal sinó com fils que es van intercalant i que ajuden a construir un tot.

1- Eix metodològic d’enfocament globalitzat: el treball per projectes.

La vida a les nostres aules s’orienta a partir dels interessos, necessitats, preguntes, inquietuds…dels nens i les nenes i de les converses que es generen. D’altres vegades és el docent qui llença un repte o un problema que cal investigar. Per exemple des de l’activitat de l’hort ( els nens i nenes van un cop a la setmana des de P3 acompanyats per la mestra i l’educadora mediambiental) sorgeixen reptes que són susceptibles d’investigar per trobar una solució. Els projectes integren els continguts i permeten l’adquisició d’aprenentatges funcionals.

A vegades no es tracta dels projectes aïllats sinó de la transformació de l’escola en fer-los, són processos de transformació personal i col·lectiva (per exemple la col·laboració amb la Fundació Catalònia amb persones amb discapacitat intel·lectual).

Així neixen els diferents projectes que relacionen i estructuren els diferents àmbits/àrees curriculars; incloses la música, l’anglès i l’ed. física ( que en ocasions tenen projectes propis)  i que possibiliten aprenentatges plens de sentit i significat pels nens i nenes. Ells són els protagonistes del seu procés, es produeix així un aprenentatge autèntic. Els i les alumnes contextualitzen ajudats pels mestres allò que aprenen (resoldre problemes reals, dirigir el propi procés d’indagació) i sorprendre’s del propi aprenentatge. Ells són els veritables protagonistes del seu propi procés.

I com a protagonistes, participen de manera activa en el procés d’avaluació (entesa com a indicador del moment d’aprenentatge) de la creació de rúbriques on es poden situar i preveure el camí per la millora personal, a les dianes autoregulació de conducta o les graelles de coavaluació on tots i totes participen del procés col·lectiu de millora (la crítica constructiva ens ajuda a créixer: conversem i ens entenem).

Les eines tecnològiques ens ajuden en la recerca, organització i presentació d’allò que aprenen.

Aquests aprenentatges, per esdevenir autèntics, caldrà que puguin ser transferibles a altres situacions. Aquest és l’enfocament globalitzat de l’aprenentatge per a nosaltres. No es tracta d’aplicar una metodologia com una mecànica sinó de viure i passar pel sedàs personal i emocional els projectes que van treballant, allò que s’aprèn ens afecta.

L’aportació de les famílies és molt important! podeu venir com experts a les classes per explicar/aprofundir sobre les diferents recerques o podeu assistir, de manera puntual, com a espectadors a les exposicions finals d’ alguns dels projectes.

Si visualitzeu els vídeos dels projectes (el nostre llimoner, el sucre i el cor) que estan a la web us podreu fer una idea sobre el que implica treballar amb aquest enfocament.

2- Eix d’educació emocional i valors.

A la nostra escola l’aula s’entén com una comunitat d’aprenentatge on els nens i nenes aprenen amb els altres i dels altres. També dels mestres i amb les mestres. Els nostres alumnes conviuen en una minisocietat al llarg de 9 anys amb necessitats específiques, úniques i en constant evolució. En ella es posen en marxa les actuacions encaminades a afavorir un clima de tolerància, respecte i equilibri. A través de diferents activitats i tallers que incorporem en el dia a dia i que els proporcionen les eines que els ajuden a conèixer-se i a reconèixer/identificar els seus sentiments i emocions per anar passant a conèixer i reconèixer als altres, a resoldre els conflictes que sempre van sorgint i que els ajudaran a créixer. Amb l’objectiu d’anar creant l’ empatia necessària que regirà les relacions que s’estableixen entre ells. És per això que la nostra escola dóna molta importància a la cohesió de grup, a crear els valors d’ajudar-nos uns als altres , dins un ambient de  confiança i aposta per no barrejar els grups al llarg de l’escolaritat.

Cal afegir que hi ha moments en què els nens i nenes conviuen en entorns més lúdics com les sortides i les colònies (a P5, segon, quart i viatge de sisè) i d’altres en que comparteixen amb companys de diferents edats algunes activitats; com per exemple els tallers que es fan dos matins al llarg de tot el curs a  la comunitat de petits i un matí a  les de comunitats de mitjans (segon quadrimestre) i grans (primer quadrimestre).

En aquest marc metodològic i de convivència, les tècniques i el treball cooperatiu són un pal de paller important ja que es pren com a objectiu que el grup assoleixi una meta comuna i per aconseguir-la l’èxit dels companys és tan important com el propi. Es busca que cadascú aporti el millor d’ell per aconseguir el millor de tot el grup. L’ed. física va començar a implementar el treball cooperatiu fa uns anys i a poc a poc s’ha anat estenent a la resta de l’escola.

Els eixos metodològic i d’educació emocional són clau per a garantir la igualtat d’oportunitats i poder adaptar els objectius d’aprenentatge a cada alumne. El model inclusiu que volem a la nostra escola és aquell en el que els alumnes se senten part del projecte i on cada alumne pot créixer a nivell personal i social. Per poder materialitzar tot el que estem dient , també fem sessions de mig grup, sessions on estan dues mestres a l’aula… afavorint els aprenentatges

 3- Eix de foment de la sensibilitat artística a través de la música, la plàstica i el teatre

Treballar transversalment és la nostra finalitat i una altra eina que ho afavoreix és l’eix artístic i l’ambit de la comunicació.

✔ Comuniquem amb la música en les diferents celebracions escolars i del projecte REMIS. Fa cinc anys ja que es va iniciar una col·laboració amb l’ Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. En el marc d’aquest projecte posem als alumnes en contacte amb el piano, flabiol, tamborí i violoncel a partir de quart de primària amb la finalitat d’ enriquir les seves creacions musicals.

✔ Comuniquem amb el teatre representant contes tradicionals i transgredits partint de la improvització i creant a partir de l’expressió corporal danses i obres pròpies. Els grups de primer representen pels alumnes de la comunitat de petits (infantil), els de tercer pels alumnes de primer i segon i finalment sisè per les seves famílies i tota l’escola.

✔ Comuniquem amb les diferents tècniques i arts plàstiques, incorporant una perspectiva integrada de les arts (integrat als projectes i propostes d’aula, altra vegada la idea de globalitat) L’eix artístic dona i pot donar peu a moltes investigacions.

 4- Eix de llengües vives al centre

A la nostra comunitat hi ha una gran diversitat de llengües i vetllem per poder donar una cabuda en moments puntuals com pot ser per Sant Jordi on les famílies d’Ed Infantil estan convidades a explicar contes, recentment hem incorporat un espai a la biblioteca amb llibres en les llengües presents al centre.

L’exposició a l’anglès comença a P4 amb una sessió setmanal i posteriorment afegim una sessió en mig grup i es manté una de grup sencer. La llengua vehicular amb les mestres sempre és l’ anglès.

 

ADAPTACIÓ P3

Bé l’objectiu principal al començar l’escola és que els nens i nenes s’adaptin el millor i més aviat possible a la rutina diària de l’escola, a les mestres , als seus nous companys als espais i comencin a fer una bona cohesió de grup per a partir d’aquí començar a desenvolupar tot el seu potencial.

.Per afavorir-ho farem una sèrie d’actuacions abans d’iniciar el curs vinent.

  • Hi ha una xerrada al mes de juny amb la psicopedagoga de l’EAP que té com a objectiu donar estratègies per poder ajudar als infants durant el període d’estiu i així facilitar l’entrada i ser coneixedors de les possibles actituds i reaccions que poden tenir els infants durant l’adaptació.
  • Una visita a les aules abans d’acabar el curs per què els vostres fills/es puguin conèixer on aniran i comparteixin amb els nostres alumnes de P-3 una estoneta. Així quan a l’estiu els aneu parlant de l’entrada a l’escola ells ja es poden ressituar i posar imatges viscudes, a les vostres paraules.
  • Els primers dies de setembre es farà una reunió , on ja podreu conèixer les mestres dels vostres fills/es, us faran cinc cèntims de l’organització del dia a dia i la comunicació amb la tutora i finalment us explicaran les activitats planificades i com organitzen l’espai per a facilitar l’adaptació dels vostres fills/es.

A finals d’octubre  tindrà lloc la reunió pedagògica per compartir els objectius i com es treballa al llar de tot el curs.

Al realitzar la matrícula ja us explicarem més detalladament i donarem les dates concretes d’aquestes actuacions..