Preinscripció i matrícula

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PER AL CURS 2018-19

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

I DE MATRICULACIÓ

DATES
Difusió de l’oferta 9 d’abril
Presentació de sol·licituds Preinscripció Del 13 d’abril al 24 d’abril de 2018
Llistes amb barem provisional 3 de maig
Reclamacions puntuació provisional del 4 al 8 de maig
Llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions  

10 de maig

Sorteig del número de desempat 11 de maig, als Serveis Centrals del Dpment. d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
Llistes ordenades definitives 15 de maig
Ampliació peticions per sol·licituds sense assignació (assignació d’ofici)  

31 de maig al 4 de juny

Publicació de l’oferta definitiva 11 de juny
Publicació de les llistes d’admesos i, si s’escau, de la llista d’espera  

12 de juny

Matriculació en el centre 21 al 27 de juny 2018
Llistat alumnes matriculats al centre procedents de preinscripció i admissió 1 octubre 2018

 

 

HORARI PER A LA PREINSCRIPCIÓ (del 13 al 24 d’Abril):

 De dilluns a divendres: De 8’30 a 13’15 h i de 15 a 17’15 h.

 

HORARI PER A LA MATRICULACIÓ (del 21 al 27 de Juny):

 De dilluns a divendres: De 8’00 a 14’45 h.

 

CRITERIS  DE PRIORITAT PER L’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

 1. Criteris generals:
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 2. Criteris complementaris:
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (junt amb la Sol·licitud de preinscripció)

 A.Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos)

 • Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) del nen/a (si en té) i de la persona sol·licitant (pare/mare/tutor-a) o, si es tracta de persones estrangeres, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.  Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de  l’alumne/a (TSI), si la teniu.
 • Empadronament de l’alumne i persones amb qui conviu.
 • Original i fotocòpia del llibre de vacunes del nen/a.
 • 2 fotos tamany carnet del nen/a.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar excepcionalment amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

B.Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció)

 • Germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares/mares o tutors/es legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: El propi centre escolar ho comprovarà directament.
 • Proximitat del domicili de l’alumne/a (o proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant)
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE de la persona sol·licitant, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d’entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.
  • Quan es consideri el domicili del lloc de treball, cal presentar una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agencia Tributària i s’ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
 • Renda anual de la unitat familiar
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a i germans/es.
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició emès pel Departament de Benestar Social i Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Cal presentar documentació acreditativa de ser beneficiari d’aquest tipus de pensió.
 • Família nombrosa o família monoparental
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic
  • Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
 • El pare, la mare, els tutors o els germans de l’alumne/a han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre per al qual es presenta la sol·licitud.
  • El pare, la mare, els tutors o els germans han de facilitar al centre les seves dades perquè aquest en faci la comprovació.