Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: equip directiu, mestres, pares i mares, AMPA, representant de l’Ajuntament i personal d’administració i/o serveis.

La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica …

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El Consell Escolar de la nostra escola, constituït el 10 de desembre de 2018, està format per:

EQUIP DIRECTIU Manuela Moreno (directora), Míriam García (cap d’estudis) i Estrella Simón (secretària)
SECTOR MESTRES Núria López, Nadia Santillán, Carlos González, Montse Yáñez i Sílvia Esbert
SECTOR PARES/MARES Elisenda Ríos, Jonatan  Sánchez, Belén Benavente i Montserrat Vallcorba
REPRESENTANT AFA M. Carmen González
REPRESENTANT AJUNTAMENT Marc Candela
PERSONAL NO DOCENT M. Dolores Castillo