Principis metodològics

Els principis metodològics de l’escola Nostra Llar es basen en el reconeixement de l’infant com a protagonista principal del seu aprenentatge. S’introdueixen els continguts i es treballen les competències a partir de situacions properes als nens i nenes a través de:

  • L’autoconeixement i la gestió de les pròpies emocions.
  • La manipulació de materials, de l’experimentació i de la descoberta.
  • El joc, el treball cooperatiu i les activitats de cohesió de grup.
  • El plantejament de reptes i activitats de recerca.
  • Sortides, excursions i visites relacionades directament amb el que es treballa a l’aula.

Es dóna importància al treball individual, a l’estudi i a l’esforç personal, sempre tenint en compte les capacitats individuals de cada infant.

Des del curs 2018-2019, l’escola  aposta per incorporar l’aprenentatge cooperatiu com una metodologia més de l’escola. La seva implementació es fa de manera progressiva i en tres àmbits d’intervenció:

  • La cohesió de grup (dinàmiques de grup)
  • El treball en equip com a recurs (estructures cooperatives)
  • El treball en equip com a contingut (pla de l’equip)

Aquestes fases d’implementació es concreten en el Pla Anual de Centre.