NOU HORARI I DIA DE JUNTES!!!! Les juntes del curs 2020-2021 seran el primer dimecres de cada mes a les 20,30h.

Composició de la junta actualitzada el 7 de setembre de 2020:

CÀRREC NOM
Presidenta Núria del Pozo
Vicepresident Bernat Tiana
Tresorera Cristina Gomà
Secretaria Laia Vidal
Vocal Glòria Medina
Vocal Mar Llopis
Vocal Anna Bonet
Vocal Anna Segura
Vocal Albert Rosell
Vocal Maria Ballester
Vocal Ignasi Ferreres
Vocal Patricia Agset
Vocal Esther Muñoz
Vocal Jesus Zurita

 

La junta es reuneix el primer dimecres de cada mes a les 20,30h a l’escola. Les juntes son obertes a tothom qui hi vulgui participar. Si voleu més informació podeu contactar amb ampa@escolanostrallar.cat 

COMISSIONS DE TREBALL
Les comissions de treball de l’AFA son grups de treball que funcionen paral·lelament a la junta i es reuneixen un cop al mes. Es pot formar part de qualsevol de les comissions sense ser membre de la junta, i totes les comissions estan obertes a qui vulgui formar-ne part.

COMISSIÓ DE FESTES
Guida Rubio, Noemí Fernández, Aleyda Prats, Maria Carmona, Laia Vidal, Sandra Maestra

Funcions
Preten satisfer les necessitats de diversió i socialització de tots els membres que formen part de l’escola.
La comissió s’encarrega d’organitzar festes a l’escola al llarg del curs escolar, ja siguin tradicionals, com el Nadal o el carnestoltes, com trobades de cohesió de membres de la comunitat escolar.
La comissió de festes i cohesió, neix amb l’objectiu de propiciar oportunitats de trobada entre els diferents membres que formen part de l’escola. Creiem que les festes tradicionals i altres activitats lúdiques ofereixen una bona oportunitat perquè alumnes, mestres i famílies gaudeixin plegats i fomentin la seva relació. A més, entenem les celebracions i activitats que es puguin programar des de la comissió, com una forma més de satisfer les necessitats de diversió i socialització de tots els membres que formen part de l’escola.
La comissió treballa amb una programació de festes anuals a priori tancada i consensuada amb l’escola, que marca el calendari de trobades dels membres que formen part de la comissió.
Aproximadament, un mes abans de cada event es comencen a realitzar accions i trobades per dur a terme l’organització de la festa o trobada de cohesió.
Sovint es fa crida a voluntaris que puguin participar en l’organització durant la festa o trobada.

COMISSIÓ VERDA
Anna Bonet, Anna Segura

Funcions
Comissió que recolza el projecte d’escola verda i altres inciatives mediambientals.
Promoure accions de suport al projecte d’ESCOLA VERDA: proposades per l’AFA o proposades per l’escola – Coordinadament amb altres Ampes de la ciutat.
Divulgar i conscienciar del PROJECTE ESCOLA VERDA a través de la web. Canalitzar i recollir les propostes de les famílies per afavorir a la sostenibilitat del centre.
Quedar amb altres Ampes per fer accions conjuntament respecte als camins escolars.

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS
Núria del Pozo, Glòria Medina, Marc Gorga, Anna Bonet, Blanca

Funcions
Vetllar pel bon funcionament de totes les activitats que es fan al centre fora de l’horari escolar per a tots els cursos, des de P3 fins a 6è. Dins d’aquest ampli ventall en gestiona algunes directament i també col.labora amb les entitats que n’ofereixen com son Hiberno English i Explorium.

COMISSIÓ PEDAGÒGICA
Ignasi Ferreres, Mar Llopis, Marc Gorga, Noemí Fernández, Sandra Maestra, Sílvia García

Funcions
Des de la comissió pedagògica recollirem les propostes i suggerencies de les famílies per fer-les arribar a la direcció. I fer el retorn i informar de les novetats per part de l’escola.
Objectius: recollir propostes de les famílies sobre temes pedagògics per fer arribar a la direcció del centre, i vetllar per la bona comunicació i participació entre famílies i claustre.
Una trobada per trimestre abans de la reunió amb la direcció per recollir tota la informació rebuda durant el trimestre.

COMISSIÓ DE MENJADOR
Marta Seguí, Núria del Pozo, Laia Vidal, Mar Llopis, Ignasi Ferreres, Patricia Agset, Ingrid Torra, Esther Muñoz, Marc Gorga, Albert Rosell

Funcions
Des de la comissió de menjador ens encarreguem de vetllar pel bon funcionament de l’espai menjador-migdia i acollida matinal.
Aquest curs centrem els esforços en posar en funcionament totes les novetats pròpies del menjador (nova empresa, nova coordinació, canvi de torns, tallers, etc.), així com a la nova forma de pagament a través de la TPV.
Regularment fem visites a l’hora de menjador per revisar que tot funciona com està previst.
També fem reunions periòdiques amb l’empresa RC i Tuti amb la finalitat de buscar punts de millora.

COMISSIÓ DE DELEGATS
Glòria Medina, Marc Gorga

Funcions
La comissió de delegats de l’AFA de l’escola Nostra Llar preten servir d’enllaç entre les figures dels delegats de tots els cursos, l’AFA i l’escola, procurant fer arribar la informació, resoldre dubtes o conflictes puntuals d’una manera àgil i ràpida.
Té com a finalitat acompanyar a la figura dels delegats de classe, en les funcions de informació, resolució de dubtes o de conflictes. Potenciar i agilitzar els fluxes de informació entre els pares i l’escola o els pares i la junta de l’Ampa es també una funció primordial per la comissió. Així com encarregar-se que totes les classes disposin de la figura del delegat i que sigui coneguda per tothom.

COMISSIÓ ECONÒMICA
Bernat Tiana, Glòria Medina, Cristina Gomà, Marc Gorga

Funcions
Vetllar per la viabilitat de les diferents activitats de l’AFA eleborant el pressupost i fer el seguiment de la seva execució. Gestió de la tresoreria.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Marta Soler, Laia Vidal

Funcions
La Comissió de Comunicació s’encarrega tan de l’actualització de l’apartat AFA del web, com de fer divulgació de les diferents activitats que l’AFA porti a terme mitjançant: cartells, vídeos, enquestes, anuncis o el format que es requereixi. També pretenem millorar i agilitzar la comunicació entre l’AFA i els seus associats, amb la finalitat d’augmentar la participació i la implicació de les famílies a l’AFA.

Per contactar amb les comissions de treball i poder fer suggeriments i propostes, disposeu d’un mail específic: ampa@escolanostrallar.cat

 

COORDINACIÓ
A la nostra escola la coordinació del menjador és a càrreg de 7itria + RC Menjars Col.lectius. Per posar-vos en contacte amb el servei de menjador cal que envieu un email a menjador@escolanostrallar.cat

Pel que fa a la coordinació dels extraescolars la coordinació és a càrreg d’Eina, podeu contactar amb ells enviant un email a

Per a qualsevol altre tema podeu posar-vos en contacte amb ampa@escolanostrallar.cat