Trets d’identitat

  • Comunitat educativa: tots i totes (mestres, alumnes, famílies i personal no docent) compartim una mateixa finalitat: l’educació i formació integral dels infants.
  • Promotora de valors: fomentem valors i criteris ètics per al creixement de l’infant: responsabilitat, autonomia, esforç, participació, respecte a les persones i a l’entorn.
  • Catalana: la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’escola és el català. Apostem per una escola catalana que permeti la integració i la inclusió escolar i social de tots els infants i per això programem activitats per fomentar la cultura i les tradicions catalanes.
  • Activa: afavorim que tot aprenentatge parteixi de les vivències personals de l’infant i de l’entorn més proper, cosa que fa que sovint es complementin els aprenentatges de l’aula amb activitats dins i fora del centre, sortides i colònies.
  • Inclusiva: acollim tots els nens i nenes amb les seves singularitats i adoptem mesures per atendre la diversitat.
  • Gestió participativa: l’escola és sostinguda amb fons públics. La gestió de personal, administrativa i econòmica és transparent i participativa; tendint a rendibilitzar els recursos (humans i materials), a optimitzar els seu funcionament i a garantir la qualitat.
  • Sostenible: potenciem els valors de la sostenibilitat i la sensibilitat pel medi ambient (reducció del consum, reciclatge, reutilització…) i, com a institució, actuem conseqüentment.
  • Relacionada i oberta a l’entorn: ens identifiquem amb el barri i ens el sentim nostre.