Fruita del mes de gener 2021

 Graella de les fruites que es repartiran per esmorzar, a tot l’alumnat de l’escola (ed.infantil i ed. primària), aquest mes de gener de 2021.

DIES FRUITES
Dimecres 20 Pera
Dijous 21 Mandarina
Divendres 22 Poma Golden


L’ordre de la fruita pot variar en funció de l’estat de maduració.

Dilluns 7 de desembre, festa de lliure disposició

A l’empara del que disposa l’Ordre EDU/119/2020, de 13 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 (DOGC núm. 8175, de 13.07.2020), us volem recordar que el proper dilluns 7 de desembre no hi haurà classe, en haver-se escollit com a dia de lliure disposició.