Projecte de recerca – Smart Classroom Project

Els avenços experimentats en l’àmbit de l’educació i l’aparició de noves propostes i estratègies pedagògiques requereixen posar atenció preeminent en la investigació sobre quins són els canvis que hauria d’experimentar la configuració i l’organització de l’espai d’aprenentatge (principalment les aules i els subespais que les configuren i hi són al voltant), així com les condicions, les dinàmiques i les metodologies que en aquests espais es desenvolupen. Els nous plantejaments d’escola i les necessitats educatives actuals requereixen nous espais d’aprenentatge configurats i implementats a partir d’un coneixement científic sorgit d’una recerca interdisciplinar, sistemàtica i d’excel·lència.

Les bases conceptuals i teòriques de la nostra recerca giren al voltant de conceptes com smart classroom i Innovative Learning Environments , amb el qual alineem la nostra proposta de recerca perquè es portarà a terme en dos centres públics, un de primària i un de secundària, de tots els que siguin escollits per desenvolupar la transició a centre avançat, en el marc d’aquest projecte.

SmartClassroom és un projecte que té com a objectiu co-dissenyar, implementar i avaluar l’organització i l’estructura (arquitectura interior i disseny) de models d’aula, els sub-espais que les configuren i els recursos que les omplen, posant especial atenció a la integració didàctica i invisible de les TIC. A més, pretenem establir les condicions, les dinàmiques i les metodologies que han d’inspirar i guiar la pràctica educativa en aquests nous models d’aula per fer el màxim d’eficient i satisfactori el procés d’aprenentatge i per contribuir a la millora del context d’innovació didàctica amb què es troben els docents a les escoles.

Web del Projecte