REPRESENTANTS FAMÍLIES DEL CONSELL ESCOLAR

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes.

És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares i mares al consell escolar és tan important. El fet de poder tenir canals per poder fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar és una manera de participar de manera democràtica en l’organització de centre.

Aquest és l’objectiu que pretenem amb aquest correu electrònic: la comunicació directa amb els vostres representants al consell escolar que facin d’altaveu de les vostres opinions, suggeriments, neguits, etc.

consellescolarfamilies@jrjmartorell.com

Els representants de pares i mares de l’actual consell escolar, després de les eleccions del passat curs són:

Carolina Aguilar García

Oscar Besa García

Jennifer Luzón Moreno

Victoria Esteller Gil

Tot seguit, us detallem les funcions del consell escolar:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.