Identitat i caràcter propi

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació en l’article 2 i 93 defineix els principis generals rectors del Sistema Educatiu : escola inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

A banda d’aquest principis , en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut i dels objectius d’Escola que defineixen l’autonomia del Centre, el caràcter propi de l’escola es defineix perquè:

  • Vetllem per la millora de les competències de l’alumnat i del seu benestar.
  • Potenciem un clima de fluïdesa en les relacions entre les persones de la comunitat educativa i un sentit de pertinença al Centre.
  • Dinamitzem innovacions pedagògiques sense apostar per metodologies úniques i excloents.
  • Mantenim allò que és nostre i funciona oberts a les innovacions que ens fan créixer.
  • No descuidem l’entorn més proper i cuidem l’estat i renovació de les instal·lacions del centre així com del material emprat a les activitats educatives.
  • Apostem per l’ús de les TAC com a eines que facilitin una qualitat educativa.
  • Tenim una mirada empàtica vers les famílies a la vegada que donem respostes assertives .