Acollida matinal

A raó dels horaris esglaonats d’accés al centre escolar i amb la intenció de conciliar la vida familiar i laboral, aquest curs s’ha habilitat un espai d’acollida matinal per a l’alumnat que tingui germans que entrin en horaris diferents i de franges superiors a 10’. Aquest espai, que s’ubicarà al gimnàs de l’escola, ha de permetre mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el
responsable de l’acollida com els infants han de portar mascareta.
Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir al recinte amb mascareta per l’accés 1.
Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats al punt de trobada del seu grup estable. Tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida es realitzarà la pertinent ventilació, neteja i desinfecció de l’espai.

Els horaris d’acollida i recollida es detallen al quadre següent:

MATÍ
ACOLLIDA de 8:30 a 9:20 i de 12:00 a 12:50

TARDA
RECOLLIDA de14:30 a 15:20 i de 16:00 a 16:50