Consell escolar

Es l’òrgan màxim de decisió i participació del centre, on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa.

Composició del Consell Escolar

 • El director del centre, que n’és el president
 • El cap d’estudis
 • El secretari del centre, que assumeix la secretaria, amb veu i sense vot
 • 1 representant municipal
 • 1 representant del personal d’administració i serveis
 • 6 mestres, elegits pel claustre
 • 5 pares o mares d’alumnes, elegits pels pares i mares
 • 1 pare o mare designat per l’AMPA

Elecció dels membres del Consell Escolar

Cada 2 anys es renoven la meitat de membres representants de mestres i de pares mitjançant la convocatòria d’eleccions.

Les funcions del Consell Escolar són, entre d’altres:

 • Participar en el procés d’admissió d’alumnat i vetllar perquè es realitzi segons marca la llei.
 • Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i l’organització docent.
 • Aprovar el projecte educatiu del centre i avaluar-ne el compliment.
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva execució.
 • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
 • Avaluar i aprovar la memòria anual d’activitats del centre.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre feta per l’Administració educativa.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions, d’acord amb les normes que regulen els drets i deures de l’alumnat
 • Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i dels serveis, si escau, amb la col·laboració de les associacions de pares d’alumnes. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució.
 • Promoure el manteniment i la renovació de les instal·lacions i l’equipament escolar.
 • Participar en la comissió de selecció per a la designació del/de la director/a del centre i ser consultat sobre els projectes presentats pels candidats/es.

MEMBRES DEL   CONSELL ESCOLAR

President: Toni Camacho Pérez

Cap d’estudis: Lluïsa Selma

Secretaria: Laura Benaiges

Representants   dels mestres:
 • Anna Miralles
 • Esther  Solé
 • Eli Blanco
 • Mònica  Pérez Riera
 • Maria Oliva
 • Bernat Tomàs
Representants   dels pares i mares:
 • Eva Borras (Ampa)
 • Sonia Paretas
 • Jessica Ballester
 • Inma Pina
Representant del   Pas:   Anna Gómez
Representant de   l’Ajuntament:   Enric Serra