Projecte Lingüístic

Projecte Lingüístic

El centre disposava d’un Projecte Lingüístic de data 2008 i  s’ha actualitzat durant els cursos 2013/14 i 2014/15.
Tanmateix, la realitat sociolingüística del nostre alumnat ha canviat substancialment des
d’aleshores i és per això que hem considerat necessari refer el document amb la voluntat que el
Projecte Lingüístic de centre esdevingui un marc de referència a l’hora de prendre decisions
organitzatives i pedagògiques. Un cop el document elaborat i per vetllar pel compliment dels
seus objectius, cada curs se n’elaborarà una concreció que figurarà al Pla anual de centre. Per
elaborar les concrecions successives, s’analitzaran els objectius previstos en el pla,
s’ordenaran i s’abordaran en funció de les necessitats més immediates i de les possibilitats
reals d’èxit atenent els recursos humans i materials disponibles.

Projecte Lingüístic en format pdf.