Projecte Educatiu de Centre

 

El Projecte Educatiu és la màxima expressió de l’autonomia dels centres. Aquest recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l’àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu.

El Projecte Educatiu de Centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament  d’àmbit curricular, d’organització, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i dels objectius del centre.

El Projecte de Direcció, tal com estableix l’article 23 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del PEC durant el seu període de vigència.

L’Escola Els Llorers està en un procés de canvi i transformació: Somiem en una escola que se centri en educar  les persones.

Per a fer-ho, hem volgut esglaonar la renovació d‘aquest important document,  i aquest curs ens hem centrat en definir el Perfil de Sortida de l’Alumne : com volem que sigui l’infant al finalitzar el 6è de primària?, quins seran els valors i actituds que fomentarem amb totes les activitats que farem en el nostre dia a dia a l’escola? i com treballarem per aconseguir potenciar tots aquests valors i actituds?

Així doncs, hem iniciat un procés de profunda reflexió que ens ha portat a definir de forma consensuada amb tota la comunitat  educativa, els MESTRES, els INFANTS  i les FAMÍLIES, quin serà aquest Perfil.

 

 

  • ELS MESTRES

Primerament, els mestres hem fet dinàmiques de grup per somiar plegats -la metodologia emprada a totes les sessions de treball dels mestres ha estat la pràctica reflexiva que permet reflexionar plegats i aprendre els uns dels altres.

Després de diverses sessions de treball en claustres pedagògics, hem consensuat 12 paraules: Autònom, crític, respectuós, empàtic, solidari, amb autoestima, creatiu, cooperatiu, amb capacitat d’esforç, democràtic, dialogant i feliç.

Galeria de fotos

  • ELS INFANTS

Els nostres infants estan treballant les 12 paraules que formen part del nostre Perfil de Sortida. A l’Assemblea d’Infants del dimarts 24 d’abril es va decidir que treballariem  una paraula per classe de primària i que a Infantil els/les mestres seleccionarien les més senzilles d’entendre per als més petits.

Ben aviat en podrem veure les seves reflexions i opinions exposades a mode de Mostra al voltant del nostre claustre.

  • LES FAMÍLIES 

El passat dimecres 13 de juny, a les 16h, es va portar a terme una dinàmica per famílies, on  amb la col·laboració d’en Jordi (El Despertador) vam poder conversar, reflexionar i veure diferents punts de vista sobre les competències i valors que tenen els infants. A més a més, va ser una manera de donar visibilitat a les famílies, donat que recordeu que les 3 potes/eixos principals a l’educació són: Infants (alumnes), Famílies i Escola.

Si cliqueu  a sobre de l’imatge, teniu totes les fotografies d’aquella trobada

Producte d’aquestes reflexions, i per tal de treballar amb coherència amb el Perfil de Sortida de l’alumne definit, hem consensuat  que treballarem per Ambients d’aprenentatge a Educació Infantil i a Educació Primària treballarem per Projectes. El curs 2018-19 s’inicia el treball de l’àrea de Medi Social i Natural amb  aquesta metodologia. A més a més, es treballa també amb l’Aprenentatge Cooperatiu que ens servirà per a fomentar l’autonomia, flexibilitat, l’esperit crític, l’empatia, el diàleg…

 

Fonts 

Generalitat de Catalunya. Llei 12/2009 del 10 de juliol. Llei d’Educació de CatalunyaDOGC núm, 5422. 

Generalitat de Catalunya. Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. DOGC núm.5753.