Criteris d’organització pedagògica

 

Organització dels infants en grups classe

Els alumnes estan agrupats per edats segons l’any de naixement i el nombre d’alumnes per grup segueix les ràtios determinades pel Departament d’Ensenyament.

Cada nivell està format per dos grups-classe i té assignat un mestre tutor que està coordinat amb tots els mestres que intervenen en el grup.

Els criteris per a organitzar l’alumnat en grups classe es basen en el principi d’heterogeneïtat i es troben descrits a les NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre). Tanmateix, al llarg del curs escolar es fan diferents agrupaments dels alumnes segons les activitats a realitzar.

Arran de la introducció de l’aprenentatge cooperatiu com a metodologia, l’alumnat està organitzats per equips base dins les aules.

Al llarg de l’escolarització, els grups d’un mateix nivell es podran modificar quan així ho decideixi la Junta d’Avaluació.

 

El temps dels infants

Es dóna valor educatiu a tots els moments de la jornada.

Per a la formació integral dels infants es dedica temps a l’activitat estructurada i dirigida i al joc lliure. També s’alterna moments d’activitat col·lectiva amb moments de treball individual i d’equip.

 

Els recursos humans

Cada curs, un tutor o tutora acompanya els infants en el seu desenvolupament.

L’atenció docent s’organitza tenint en compte criteris de globalitat. L’alumnat també rep l’atenció d’altres mestres per dur a terme les activitats de racons, tallers o de petit grup, i l’atenció de mestres especialitzats per fer anglès, educació musical, educació física i, quan és necessari, de la mestra de necessitats educatives especials.

La direcció del centre té en compte les especialitats dels docents i distribueix els mestres segons les necessitats de l’escola, així com també ho fa amb el personal no docent.

L’escola compta amb el suport d’una bibliotecària i d’un equip de monitors gràcies a la col·laboració de l’AMPA.

 

Mecanismes per garantir la comunicació entre el centre educatiu i les famílies

L’escola facilita la comunicació entre l’escola i les famílies mitjançant:

  • Reunions generals
  • Entrevistes
  • Informes escolars
  • L’agenda
  • Circulars informatives (amb suport electrònic o paper)