Prioritats d’actuació

 

La competència comunicativa:

Educació infantil:

 • Taller de llengua oral i de consciència fonològica.
 • L’hora del conte.
 • Racons de llengua.

Educació primària:

 • Lectura diària.
 • Tallers de llengua.
 • Padrinatge lector.

Projecte de Biblioteca: dinamització de la lectura a la biblioteca de l’escola amb el suport d’una bibliotecària.

 

L’aprenentatge de l’anglès:

 • Introducció de la llengua anglesa oral a P5 en grup partit.
 • Speaking: una sessió setmanal en grup reduït a tota la primària.
 • Dues sessions de llengua anglesa.
 • Science: una sessió setmanal a l’aprenentatge d’una part del currículum de medi en llengua anglesa a cicle mitjà i superior.
 • Science fair: exposició d’experiments en anglès de l’alumnat de 4t, 5è i 6è de primària, amb la participació de les seves famílies.
 • Projecte e-Twinning, afavoreix l’aprenentatge en col·laboració: els alumnes aprenen uns dels altres, interactuen, es comuniquen i, d’aquesta manera, se senten responsables del seu propi aprenentatge

 

 

L’aprenentatge cooperatiu com una de les metodologies d’aprenentatge dels infants:

Aquesta metodologia afavoreix l’aprenentatge de tot l’alumnat perquè facilita la interacció entre iguals, millora la comunicació, dóna un paper actiu a cada alumne i crea motivació per aprendre. Prepara l’alumnat per ser capaç de treballar amb persones diferents, ser competent, prendre decisions conjuntes, assumir la pròpia responsabilitat, millorar les habilitats socials, l’autoestima i l’escolta activa, així com potenciar els valors del respecte, la inclusió, la diferència…

 • La cohesió de grup (dinàmiques de grup).
 • El treball en equip com a recurs (estructures cooperatives).
 • El treball en equip com a contingut (pla de l’equip) – en procés.

 

Eines per situar-se en l’entorn on viu: comprendre, pensar i aplicar.

 • Programació d’activitats encaminades a interpretar les experiències, tan directes com indirectes, significatives i properes en el temps i en l’espai.
 • Taller de descoberta en grup partit a educació infantil.
 • Plantejament de reptes i activitats de recerca:
  • Projecte d’horts, el projecte Escoles + Sostenibles.
  • El Congrés de Ciències del Districte.
  • El treball per projectes.
  • Els ambients a educació infantil .
 • Celebració de les festes tradicionals catalanes.
 • Programació d’activitats complementàries per relacionar els coneixements propis amb allò que l’envolta. Aquestes activitats són: visites a equipaments del barri, sortides a museus, a teatres, a la natura i colònies.

 

La competència digital:

 • Ús de la pissarra digital per aprendre de manera interactiva.
 • Utilització de processadors de textos.
 • Utilització de tauletes.
 • Publicació de treballs al web de l’escola.
 • Iniciació al món de la robòtica i de la programació mitjançant els robots bee-bot, pro-bot i el programa scratch.
 • Utilització de l’aula d’informàtica i d’ordinadors portàtils.

 

Les competències personals:

 • Acompanyament en el procés de creixement i de maduresa personal:
  • El Pla de convivència; les emocions, la resolució de conflictes, etc.
 • Foment de la responsabilitat i de l’autonomia de l’alumnat: càrrecs d’aula, rols de l’alumnat i treball per equips cooperatius, participació dels alumnes més grans en l’organització d’activitats d’escola…
 • El moment de jugar.
 • Natació a cicle inicial.
 • Foment dels hàbits d’higiene personals.
 • Fem escola: festes culturals, treball conjunt d’escola, concert, sortides i colònies…

 

La competència matemàtica:

 • Activitats manipulatives i lligades a la vida quotidiana.
 • Racons de matemàtiques a educació infantil.
 • Taller de matemàtiques en grups reduïts a tota la primària.
 • Estratègies de càlcul mental (Quinzet) a educació infantil i primària.

 

Competència artística:

 • Tallers d’educació plàstica.
 • Participació i gaudi de les activitats artístiques de l’escola: treball plàstic conjunt d’escola, actuacions al voltant de les festes tradicionals, cantades…
 • Assistència a teatres i concerts.