Treball Cooperatiu

El treball cooperatiu és un recurs o estratègia pròpia de l’escola inclusiva, que es basa en fomentar les interaccions socials, de manera que els alumnes es relacionen estretament entre ells per tal d’aconseguir un objectiu compatit. És a dir, que l’esforç de cada un dels membres del grup permet aconseguir l’èxit, tan individual com grupal.

Tal com queda recollit en els trets d’identitat del nostre PEC, com a escola considerem fonamental dissenyar propostes didàctiques basades en el treball cooperatiu ja que quan ensenyem a cooperar, estem ensenyant habilitats i actituds indispensables per viure i conviure en una societat democràtica.

Quines són les característiques del Treball Cooperatiu?

Els grups basats en aprenentatge cooperatiu són heterogenis i estan formats entre 3 i 5 alumnes.

Segons Johnson i Johnson, podem identificar 5 característiques pròpies del treball cooperatiu:

1.- La interdependència positiva:

Quan el/la docent proposa una tasca concreta, aquests s’han d’organitzar de manera que el treball individual està lligat amb el treball del grup. És a dir, l’èxit o fracàs d’un alumne/a suposa l’èxit o fracàs de tot el grup.

2.- La interacció “promotiva” (interacció rica):

Des del moment en que hi ha el compromís d’assumir tasques en equip, cal que els membres d’aquest equip parlin entre ells, consensuïn solucions, s’ajudin mútuament…

3.- La participació i responsabilitat individual:

Cada membre del grup ha de responsabilitzar-se de la seva part del treball i de contribuir a l’assoliment dels objectius comuns. Per tant, la importància del “jo faig” o “deixo de fer” té molt pes en l’èxit del grup.

4.- Les habilitats socials complexes:

Treballar en grups cooperatius posa en acció habilitats complexes, com per exemple: planificar d’estratègies comunes,  resoldre conflictes, prendre decisions, defensar opinions pròpies amb arguments raonats, acceptar crítiques raonades, respectar les idees dels altres…

De fet, el treball cooperatiu és una eina per assolir competències bàsiques que només poden adquirir-se en interacció social, com són la competència comunicativa i lingüística, la competència metodològica, la competència personal i la competència social.

5.- L’autoreflexió del grup (metaavaluació):

Cal donar espais i pautes perquè els alumnes puguin reflexionar sobre com estan treballant en equip, no només si estan aconseguint l’objectiu acadèmic.