GEP

Entre els cursos 2017-2018 i 2019-2020, l’escola ha format part del Programa Generació Plurilingüe (GEP). Aquest programa consisteix en aprendre llengües estrangeres, en aquets cas l’anglès, a través d’altres matèries. Per tant, la finalitat d’aquest programa ha estat millorar la competència en llegua anglesa dels alumnes de la nostra escola.

Per aconseguir aquest propòsit s’ha incrementat el temps d’exposició de l’alumnat amb aquesta llengua, i així millorar la comprensió i l’expressió oral, la comprensió lectora i l’expressió escrita, donant així més funcionalitat d’aquesta llengua.

El GEP es dur a terme de 1r fins a 6è de Primària, dins de l’àrea de medi natural. Del total de sessions de medi natural, es dedica una a fer Science.

En aquesta sessió es desdoblen els grups (i així poder atendre millor la diversitat), es facilita que aquests grups puguin disposar del laboratori i, finalment, es prioritza treballar continguts relacionats amb el mètode científic, dissenyant propostes didàctiques que promouen el plantejament d’hipòtesis, la observació i l’experimentació i la recollida de dades, així com l’elaboració de conclusions.

La implementació del Science es fa a partir de la metodologia CLIC (Content and Language Integrated Learning). Amb aquesta metodologia es promou l’autonomia de l’aprenent i l’ajuda a desenvolupar competències del pensament (thinking skills).

Finalment amb el Science s’impulsa també les noves tecnologies, amb l’ús de diferents aplicacions educatives per tal de practicar continguts específics, fer gravacions, cercar informació, crear pòsters … i el treball cooperatiu, ja que aquesta metodologia pròpia de l’escola inclusiva és un dels trets d’identitat de la nostra escola.