Consell escolar

ACORDS CONSELL ESCOLAR

PLA DE CONTINGÈNCIA D’ESCOLA

 

 

Ajornament d’un any de la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels consells escolars.(6/11/2020)

Durant el mes de novembre dels anys parells es duen a terme en els centres educatius les eleccions per a la renovació dels consells escolars, acció que comporta l’accés de moltes persones de la comunitat educativa als recintes dels centres educatius.

Enguany el Departament d’Educació, atesa la situació de la pandèmia a Catalunya, ha pres la resolució d’ajornar per un any la convocatòria d’eleccions per a la renovació parcial dels consells escolars, a fi de minimitzar el risc de contagi entre la població i preservar l’escola com un entorn segur. Així, els i les representants dels diferents sectors que havien de ser objecte de renovació, se’ls prorrogarà el mandat fins a la celebració de les eleccions.

El Consell Escolar

És el consell consultiu dels acords i les decisions que marquen el funcionament general de l’escola. Hi ha representants de les famílies, dels mestres, de l’AMPA, de l’Ajuntament i del personal no docent. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Participació de les famílies. Els pares i mares formen part de la dinàmica de l’escola participant activament en el procés educatiu dels seus fills a través del Consell Escolar, de l’AMPA i  col·laborant en les diferents activitats que realitza l’escola (sortides, festes, tallers…) amb el contacte periòdic amb els/les mestres dels seus fills i filles.

REPRESENTANTS

Director: Sr. Cándido Santano Pintado

Cap d’estudis: Sra. Judit Moreno Aguila

Secretària: Joana Reverter Panuz

Representant del professorat: Sra. Ana Campaña Pérez

Representant del professorat:Sra. Cristina Bardina Tortosa

Representant del professorat:Sra. Elisabet Fernández

Representant del professorat:Sra. Begoña Artero Rodríguez

Representant del professorat:Sra. Montserrat Pascual Ollé

Representant del professorat:Sra. Cristina Legazpi

Representant de famílies:Sra. Laura Romero Tejada

Representant de famílies:Sra. Carmen Herrera Blanquero

Representant de famílies:Sra. Myriam Pérez Ferre

Representant de famílies:Sra. Carmen Martín Román

Representant de l’Ajuntament: Sra. Tania Sánchez Díaz

Representant de l’AMPA:Sr. Ceferino Porras Trigo

Representant del PAS:Sra. Marta Campesino Pampín

Representant del PAE:Sra. Mª Dolores Fernández Calvo


COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Segons la Llei d’Educació Catalana 12/2009, del 10 de juliol i el Decret 102/2010 del 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, el Consell Escolar proposa les següents comissions:

COMISSIÓ PERMANENT

Sr. Cándido Santano Pintado President (director del centre)
Sra. Laura Romero Tejada Representant de famílies
Sra. Ana Campaña Pérez Representant de mestres
Sra. Joana Reverter Panuz Secretària del centre

 

COMISSIÓ ECONÓMICA

Sr. Cándido Santano Pintado President (director del centre)
Sra. Carmen Herrera Blanquero Representant de famílies
Sra. Cristina Bardina Tortosa Representant de mestres
Sra. Joana Reverter Panuz Secretària del centre

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Sr. Cándido Santano Pintado President (director del centre)
Sra. Judith Moreno Aguilar Cap d’Estudis del centre
Sra. Myriam Pérez Ferrer Representant de famílies
Sra. Elisabet Fernández Representant de mestres
Sra. Joana Reverter Panuz Secretària del centre

 

COMISSIÓ MATERIAL SOCIALITZAT

Sr. Cándido Santano Pintado President (director del centre)
Sra. Carmen Martín Román Representant de famílies
Sra. Ceferino Porras Trigo Representant AMPA
Sra. Begoña Artero Rodríguez Representant de mestres
Sra. Joana Reverter Panuz Secretària del centre

 

COMISSIÓ MENJADOR

Sr. Cándido Santano Pintado President (director del centre)
Sra. Gema Soler López Representant de famílies
Sra. Ceferino Porras Trigo Representant AMPA
Sra. Montserrat Pascual Ollé Representant de mestres
Sra. Lorena Sánchez Blanco Secretària del centre

 

REPRESENTANT DE COEDUCACIÓ


Sra. Cristina Legazpi Representant de mestres

 

Funcions del consell escolar dels centres públics:

 1. Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 2. Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 3. Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 4. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 5. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 6. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
  Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 7. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 8. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 9. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 10. Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.