Consell escolar

El Consell Escolar

És el consell consultiu dels acords i les decisions que marquen el funcionament general de l’escola. Hi ha representants de les famílies, dels mestres, de l’AMPA, de l’Ajuntament i del personal no docent. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Participació de les famílies. Els pares i mares formen part de la dinàmica de l’escola participant activament en el procés educatiu dels seus fills a través del Consell Escolar, de l’AMPA i  col·laborant en les diferents activitats que realitza l’escola (sortides, festes, tallers…) amb el contacte periòdic amb els/les mestres dels seus fills i filles.

Funcions del consell escolar dels centres públics:

 1. Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 2. Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 3. Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 4. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 5. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 6. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
  Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 7. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 8. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 9. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 10. Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.