INFORMACIONS IMPORTANTS SOBRE L’INICI DE CURS

  • Declaració responsable que cal portar signada pel pare/mare o tutor legal, perquè l’alumne pugui accedir al centre.