Treballador social

Treballador Social de Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) Gironès Oest

trabajador_social

Funcions: 

1 – Col·laboració en l’atenció i resposta a famílies i alumnat amb necessitats educatives especials  (amb discapacitats) en aspectes de matriculació, d’ajuts, canvis d’escolarització. Informació dels serveis i recursos.

2 – Seguiment dels alumnes amb necessitats educatives vinculades a condicions socioculturals desfavorides, de manera especial en els moments de crisis, de canvis d’etapa i en el procés de transició a la vida activa (inserció laboral i social).

3 – Assessorament als centres i al professorat en la identificació de necessitats educatives de l’alumnat vinculades a l’entorn social i familiar, i col·laboració en la planificació d’actuacions de resposta educativa en l’entorn escolar, familiar i social.

4 – Coordinació i col·laboració amb els serveis i institucions de la zona per donar resposta coherent i adequada a les necessitats de l’alumnat des d’un punt de vista integral.

5 – Elaboració d’informes referents a alumnes amb necessitats educatives específiques vinculades a situacions socioeconòmiques o socioculturals que dificulten el seu desenvolupament personal.

6 – Afavorir l’entesa, la col·laboració i la confiança mútua entre les famílies de l’alumnat amb risc d’exclusió i els centres educatius.