TAC

pc
FUNCIONS:

– Impulsar l’ús didàctic de les TAC en el currículum escolar i assessorar al professorat del centre en la utilització educativa de programari, equipaments informàtics i adaptacions en les diverses àrees del currículum.

– Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equipaments del centre en coordinació amb el servei de manteniment preventiu.

ÚS DE LES TAC:

El fet d’utilitzar la tecnologia, a vegades, és la diferència entre “poder fer” o “no poder fer”.

Cal destacar els canvis que provoca la seva utilització no només a nivell cognitiu sinó també a nivell de control de moviment i coordinació.
Els programes específics, les adaptacions de teclat, les adpatacions de ratolí, pantalles tàctils, control amb la mirada… fan que qualsevol persona pugui interaccionar amb l’ordinador.