Logopedes

logopediaQUIN ÉS L’ENFOC DE LOGOPÈDIA AL NOSTRE CENTRE?

El perfil dels nostres alumnes marca una ruta que ha de donar la millor resposta comunicativa a les necessitats de cadascun.

Un percentatge molt important són alumnes que no podran parlar o bé ho faran molt més tard del que és habitual i amb més o menys limitacions quan a intel·ligibilitat.

És prioritari centrar-nos en la comunicació, aquest és l’objectiu final: ser bons comunicadors i, per això, hem de contemplar tots i cadascun dels seus elements:

– Les competències i habilitats de l’emissor i el receptor

– L’acció i experiència compartida

– El codi (llenguatge) més idoni en cada cas i cada moment per desenvolupar les competències comunicatives i lingüístiques

En quin llenguatges poden ser competents els nostres alumnes?

Depèn,

-Per una banda tenim els que conserven certes habilitats en la modulació de veu i l’articulació, En aquest cas construirem des d’un enfoc miofuncional.  A  l’inici del procés enfocarem el treball des de funcions bàsiques com és l’alimentació, inhibint patrons “patològics” i facilitant patrons més elaborats. En un procés més avançat ajudarem aquest infant  a descobrir i ampliar el seu espectre fonètic (només pots imitar allò que tens capacitat per fer)

-Per altra, aquells alumnes que amb caràcter temporal o permanent són usuaris de Sistemes Augmentatius de Comunicació pictogràfic (SAAC). En aquests casos, com en qualsevol altre llenguatge, hem de tenir present que només s’aprèn si s’utilitza en tots els contextos de la vida del nen/a, s’utilitza amb freqüència i dóna resposta a diferents funcions lingüístiques.

És per això que la nostra intervenció va més enllà de l’alumne; ens cal ensenyar als possibles interlocutors des de la família, diferents persones de l’àmbit escolar i altres persones properes a l’usuari de SAAC.

Intervindrem, doncs, en contextos naturals i en contextos individuals.         

L’aplicació i ús dels SAAC ha de formar part d’un programa global d’intervenció. Els SAAC no han de ser un fi en sí mateixos, sinó un instrument per a la participació d’aquest infant en la seva vida.